Official Website of the Department of Homeland Security Official Website of the Department of Homeland Security
Share This PageShare This Page PrintPrint

Videos

USCIS publishes videos.  These are also on our YouTube site.

Video: Employee Rights and Responsibilities - Short Version (Tagalog Captions)

December 31, 2014 | 5:56

Ipinapaliwanag ng maikling video na ito ang iyong mga karapatan at responsibilidad bilang isang empleyado ng isang employer na gumagamit ng E-Verify.


Share This Page Share This Page Embed Video

Pages