Archived Content

The information on this page is out of date. However, some of the content may still be useful, so we have archived the page.

Inisyativ Pou Pote Sekou bay Ayiti Kesyon ak Repons

Entwodiksyon


Depatman Sekirite Nasyonal angaje l pou l ede nan inisyativ rekouvreman apre tranblemanntè ki frape le 12 janvye 2010 la; epi li anonse mezi tanporè pou pote sekou bay moun ki pa ka retounen nan peyi yo poutèt destriksyon ak kriz imanitè ki genyen ann Ayiti oswa bay moun kap vizite peyi Etazini aktyèlman.

Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Ozetazini (USCIS) pral akselere tretman sèten aplikasyon imigrasyon. Kondisyon estanda pou verifikasyon onivo sekirite pral rete anplas selon pwosedi akselere yo. DHS pral kontinye kolabore avèk lòt branch Gouvènman Etazini yo pou kontwole seryezman devlòpman kap fèt ann Ayiti yo defason pou detèmine si gen nesesite pou yo pran lòt aksyon. 
Yo bay chak biwo sou plas yo ak Sant Sèvis yo, direktiv kap gide yo pou yo sa ajiste pwosesis yo akozde inisyativ tanporè pou pote sekou yo. Memorandòm sa a disponib pou tout piblik la e w ka jwenn ni sou entènèt la nan USCIS Update.  Pi ba a, wap jwenn yon seri kesyon kap bay direktiv byen presi bay Ayisyen ki enterese pou pran avantaj de inisyativ pou pote sekou sa a. 

Nap byen kontan resevwa opinyon w sou enfòmasyon ki nan K ak R la, menm kesyon adisyonèl kominote ki afekte yo ta renmen nou reponn.  Si w gen nenpòt kesyon, tanpri voye yon imèl nan public.engagement@dhs.gov.  

Kesyon ak Repons

1. Ki inisyativ tanporè pou pote sekou, apade Estati Tanporè Pwoteje (Temporary Protected Status), USCIS pral mete aladispozisyon Ayisyen yo poutèt tranblemanntè kap ravaje peyi a?
Pami inisyativ tanporè pou pote sekou ki aladispozisyon natifnatal Ayiti yo, genyen desizyon favorab, lè sa posib, pou demann chanjman oswa ekstansyon nan estati non-imigran, akseptasyon aplikasyon pou chanjman oswa ekstansyon estati non-imigran yo soumèt apre peryòd admisyon otorize etranje a ekspire, libète pwovizwa yo rebay etranje USCIS te deja bay libète pwovizwa, ekstansyon sèten akò pou libète pwovizwa avanse, tretman akselere pou demann pou libète pwovizwa avanse, desizyon favorab ak akselere, lè sa posib, pou demann otorizasyon travay andeyò kanpis akoz difikilte ekonomik ki grav pou etidyan F-1, tretman akselere pou petisyon imigran pou timoun sitwayen ameriken ak rezidan pèmanan legal (LPR yo), akòde otorizasyon travay lè sa apwopriye ak asistans bay LPR yo ki bloke lòtbò dlo san dokiman.

2. Kimoun ki pral kalifye pou sekou tanporè?
Tout sitwayen ayisyen ki gen benefis imigrasyon aktyèl oswa aplikasyon pou benefis ki annatant avèk USCIS ap kalifye pou sekou tanporè. 

3. Mwen se yon sitwayen ayisyen, pou lemoman mwen pa ka retounen ann Ayiti poutèt tranblemanntè e tan sejou ki otorize pou m rete Ozetazini ap ekspire oswa pral ekspire.  Ki chwa mwen genyen? Èske mwen ka travay pandan sejou m Ozetazini?
Etranje ki ta renmen chanje oswa pwolonje estati non-imigran yo dwe soumèt yon  aplikasyon, dapre estanda ki anplas yo, e se pou yo soumèt prèv ki etabli ke evènman 12  janvye 2010 yo se rezon ki fè yo pa kapab retounen ann Ayiti anvan ekspirasyon peryòd  admisyon otorize yo a.

Chanjman oswa Ekstansyon Estati Non-imigran:USCIS pral enplemante pwosedi pou pran desizyon favorab, lè sa posib, pou aplikasyon chanjman oswa ekstansyon estati non-imigran apre ekspirasyon peryòd admisyon yon aplikan.

 • Yap idantifye aplikasyon Fòmilè I-539 yap trete aktyèlman yo ak aplikasyon yo fèk anrejistre pou sitwayen ayisyen yo pou yo sa trete yo imedyatman.
 • Vizitè ki se non-imigran avèk yon Viza B ka aplike pou yon ekstansyon sis mwa. Tout lòt etranje non-imigran yo dwe kontinye satisfè kritè ki la deja yo pou chanjman oswa ekstansyon estati.
 • Nan sityasyon kote yon etranje pa kapab pwolonje estati non-imigran aktyèl li, se pou yo pran desizyon favorab pou demann pou chanjman estati B-1 oswa B-2.

Otorizasyon Travay: Yo pa pèmèt sèten klasifikasyon non-imigran pou aplike pou oswa pou yo resevwa otorizasyon travay. Yo pap akòdevizitè non-imigran yo, pa egzanp, otorizasyon travay.

4. Mwen se yon sitwayen ayisyen, yo te akòde m libète pwovizwa pou m antre Ozetazini tanporèman. Mwen pa ka retounen ann Ayiti poutèt tranblemanntè e tan sejou ki otorize pou m rete Ozetazini ap ekspire oswa pral ekspire. Ki chwa mwen genyen? Èske mwen ka travay pandan sejou m Ozetazini?
 Yon sitwayen ayisyen ki te gen deja libète pwovizwa pou l rantre Ozetazini, ka aplike pou  yon ekstansyon pou peryòd libète pwovizwa a. Si yon etranje prezante yon Fòmilè I-94 ki  otantik oswa ki pa ekspire, e ki gen yon dat ekspirasyon 12 janvye 2010 oswa apre, e ke  etranje a pwouve li pat ka oswa li pa ka retounen ann Ayiti anvan ekspirasyon libète  pwovizwa l la poutèt enpak dirèk tranblemanntè a koze, li ka aplike pou yo reba l libète  pwovizwa a. Direktè a ap deside peryòd tan ekstansyon an, selon diskresyon l, men  nòmalman li pa dwe depase 6 mwa.

Moun ki an libète pwovizwa ki afekte e ke yo rebay libète pwovizwa a:

 • Etranje yo ka aplike pou yo reba yo libète pwovizwa nan biwo Distrik USCIS la ki gen jiridiksyon sou lye rezidans aktyèl yo Ozetazini:Adrès Biwo USCIS.

Otorizasyon Travay: 
Moun ki an libète pwovizwa Ozetazini ka aplike pou otorizasyon travay. Pou w konnen kouman pou w aplike, tanpri, gade nan enstriksyon yo nan Fòmilè I-765.

5. Mwen se yon sitwayen ayisyen, yo te akòde m libète pwovizwa avanse pou m te vwayaje andeyò Etazini. Mwen pa ka retounen Ozetazini apatid Ayiti poutèt tranblemanntè a e tan sejou ki otorize pou m rete ap ekspire oswa pral ekspire. Ki chwa mwen genyen?
Akoz enteripsyon ki genyen nan sèvis konsilè yo apre tranblemanntè a e an konsiderasyon pou bezwen imanitè etranje ki afekte yo genyen, nap akòde yon ekstansyon otomatik pou libète pwovizwa avanse jiska 12 mas 2010, bay tout etranje ki aktyèlman ann Ayiti e ki andeyò Etazini si otorizasyon pou libète pwovizwa avanse a, Fòmilè I-512, Otorizasyon pou Libète Pwovizwa Etranje (Authorization for Parole of Aliens) nan peyi Etazini, ekspire ant 12 janvye 2010 ak 12 mas 2010. Nou pase enstriksyon pou pò dantre yo aksepte ekstansyon otomatik Fòmilè I-512 yo.   
 
6. Mwen se yon sitwayen ayisyen ki se yon etidyan ki enskri aktyèlman lekòl Ozetazini; poutèt tranblemanntè ki fè Ayiti a, mwen pa ka kontinye ap peye pou edikasyon akademik mwen. Ki chwa mwen genyen? Èske mwen ka travay pandan sejou m Ozetazini?
Etidyan non-imigran F-1 ki soti Ayiti e ki ka kontinye peye pou patisipe nan yon kou detid atanplen ka bezwen otorizasyon travay andeyò kanpis la.Yon etidyan F-1 ki ka montre li soti Ayiti ka aplike pou otorizasyon travay pou travay andeyò kanpis la.
Se pou Anplwaye Lekòl Yo Deziyen an (DSO) rekòmande etidyan an pou travay e se pou l soumèt Fòmilè I-765, Aplikasyon pou Otorizasyon Travay ansanm avèk Fòmilè I-20 avèk otorizasyon DSO bay Sant Sèvis USCIS pou yo pran yon desizyon. Tanpri al gade Fòmilè-I-765 pou enstriksyon. Frè anrejistreman pou Fòmilè I-765 se $340.
 
7. Mwen se yon sitwayen ayisyen ki Ozetazini aktyèlman selon yon Lòd Sipèvizyon (Order of Supervision) konfòmeman a yon lòd pou anile anlèvman an (stay of removal) Ranfòsman Imigrasyon ak Ladwàn Ameriken pase.  Èske mwen ka travay pandan sejou m Ozetazini?
Yo ka otorize w pou travay e se pou soumèt Fòmilè I-765, Aplikasyon pou Otorizasyon Travay epi USCIS pral pran desizyon an leplivit ke posib.

8. Mwen se yon sitwayen ayisyen ; Mwen gen yon dosye annatant avèk USCIS e mwen bezwen pou yo akselere ka m nan poutèt tranblemanntè ki fèt Ayiti a. Ki chwa mwen genyen?
Etandone gen bezwen pou sekou imedya, USCIS pral akselere sèten aplikasyon. Kondisyon estanda pou verifikasyon onivo sekirite kontinye rete anplas selon pwosedi akselere yo.

Tretman Akselere:

 • Petisyon Manm Fanmi Fè Pou Timoun Minè rezidan pèmanan legal ak Sitwayen ameriken kap viv Ayiti:
  • Nan ka kote moun kap fè demann lan mande pou tretman akselere yon Fòmilè I-130, Petisyon pou Fanmi Etranje (Petition for Alien Relative), pou yon timoun ki soti Ayiti, nap akselere dosye a kote yon nimewo viza ap tou disponib. (Jan yo ekri l la, li vle di « dosye » a pral resevwa konsiderasyon favorab (sètadi, otorizasyon) kote yon nimewo viza ap ou disponib.
   • Demann pou Libète Pwovizwa Avanse:
   • Sitwayen ayisyen ki gen aplikasyon pou benefis ki annatant Ozetazini ka bezwen vwayaje prese prese pou rezon dijans e yo pral bezwen aplike pou otorizasyon davans pou libète pwovizwa pou retounen Ozetazini. USCIS pral akselere Fòmilè I-131, Aplikasyon pou Dokiman pou Vwayaje (Application for Travel Document)

9. Mwen se yon sitwayen ayisyen ; Mwen pèdi dokiman ki montre estati rezidan mwen poutèt tranblemanntè ki fèt Ayiti a. Ki chwa mwen genyen?
Moun Ki Bloke San Dokiman: Biwo USCIS ki lòtbò dlo yo pral kontinye ede rezidan pèmanan legal yo ki pèdi dokiman yo. Nap kontinye fè verifikasyon bazdone ak entèvyou pandan epi andeyò lè biznis yo pou verifye estati yo rapidman e pou otorize emisyon lèt anbakman nan konsila Ayiti a. (Lèt Anbakman DHS emèt pèmèt liy ayeryèn yo pou yo kite etranje yo vwayaje pou Lèzetazini.

10. Mwen se yon sitwayen ayisyen ; Mwen nan yon pwosedi pou anlèvman e mwen pa ka kite poutèt tranblemanntè ki te fèt Ayiti a. Ki chwa mwen genyen?
Yo ka akòde moun ki soti Ayiti ki sou yon lòd final pou anlèvman, yon lòd pou anile anlèvman an. Sispansyon tanporè sa a espesifik a Ayiti akoz gwo domaj ki genyen nan enfrastritkti yo.

 • Yap pran desizyon yo ka pa ka, e dapre sikonstans espesifik.
 • Lè li apwopriye e si lalwa otorize l, vizitè non-imigran ak etranje ki resevwa yon lòd pou anilasyon anlèvman, ka kalifye pou resevwa otorizasyon travay defason pou yo sipòte tèt yo finansyèman, oswa pou yo gen posiblite pou ede inisyativ rekonstriksyon lè yo voye lajan Ayiti.

11. Si yon moun ki soti Ayiti pa gen estati, èske moun sa a ka kalifye pou nenpòt sekou?
Yon moun ki gen estati non-imigran l ki ekspire ka aplike pou yon chanjman oswa yon ekstansyon estati, si li te gen yon estati non-imigran ki valab.

12. Èske yon moun ki soti Ayiti, e ki pa gen estati, vwayaje nan peyi l pou l ede manm fanmi l ki sibi domaj epi apresa pou l retounen Ozetazini?
Yon moun ki soti Ayiti ki pa gen estati ka vwayaje Ayiti, men pap kalifye pou Libète Pwovizwa Avanse. Libète Pwovizwa Avanse se pèmisyon pou re-rantre Ozetazini.

13. Èske USCIS/DHS pral akòde Estati Tanporè Pwoteje bay sitwayen ayisyen?
Wi. Tanpri, gade nan dokiman Kesyon ak Repons sou Estati Tanporè Pwoteje ki sou sit entènèt la nan www.uscis.gov

14. Èske yon aplikan pou ajisteman estati (Fòmilè I-485) vwayaje Ayiti pou ede fanmi l san ke l pa pèdi aplikasyon l lan? Èske aplikan sa a ka vwayaje Ayiti pou l ale nan antèman?
Etranje ki gen aplikasyon pou rezidans pèmanan ki annatant, Fòmilè I-485, kalifye pou libète pwovizwa avanse si yo gen yon Fòmilè I-131 Demann pou Libète Pwovizwa Avanse (Request for Advance Parole) ki apwouve. Etranje ki ta renmen retounen ann Ayiti pou ede fanmi yo oswa pou ale nan antèman ka mande pou tretman akselere Fòmilè I-131 ki dekri anwo a.Depi yo apwouve etranje a pou Libète Pwovizwa Avanse, li ka vwayaje pou yon ti peryòd tan byen kout, andeyò Etazini san ke l ap pèdi aplikasyon l lan pou rezidans pèmanan.

15. Èske yon sitwayen ki natiralize, ki soti Ayiti alorijin, esponnsorize nyès ak/oswa neve, oswa lòt moun nan fanmi elwaye l yo ki vin òfelen akoz dega sa a?
Yon sitwayen ameriken, kit li natiralize kit li pa natiralize, oswa ki fèt Ozetazini, pa ka ranpli yon Fòmilè I-130, Petisyon pou yon Fanmi Etranje (Petition for Alien Relative), onon nyès li, neve l, oswa lòt manm fanmi elwaye li, ki vin òfelen apre tranblemanntè aYon sitwayen ameriken ka fè yon demann sèlman pou mari/madanm li, paran l yo, pitit li yo, pitit fi ak pitit gason ki adilt, ak frè ak sè.

Estanda entènasyon al pami pwofesyonèl adopsyon yo nan yon kriz se pou kenbe timoun yo lepli pwòch fanmi yo ak kominote yo ke posib.Li souvan difisil pou detèmine si timoun ki gen paran ki disparèt yo òfelen tout bon. Nan sityasyon aktyèl la, gen anpil timoun ki vin seapre de swa youn oswa toude paran yo ke nou pa konnen kote yo ye. Menm lè timoun yo òfelen tout bon, leplisouvan se lòt fanmi ki pran yo sou responsabilite yo. Li toujou yon bon solisyon pou timoun sa yo rete avèk fanmi elwaye yo pase pou yo deplase yo e mete yo nan yon lòt fanmi konplètman. Epitou, nan mitan dezas sa yo, gouvènman yon peyi ka tèt anba e resous ki ka disponib yo, yo ka deplwaye yo nan pwojè rekouvreman.

USCIS panse ke li pral pran plizyè mwa anvan peyi ki afekte pa dezas kapab idantifye timoun ki òfelen tout bon yo. Se sofsi e se lè peyi sa yo deside fè òfelen sa yo disponib pou adopsyon entènasyonal ke sitwayen ameriken pral kapab kòmanse pwosedi adopsyon pou timoun sa yo, ki kalifye tou antanke òfelen jan yo defini l nan Lwa sou Imigrasyon ak Nasyonalite (Immigration and Nationality Act).

Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou pwosesis la nan adopsyon entè-peyi pa sitwayen ameriken nan Enfòmasyon Adopsyon: Ayiti

16. Mwen se yon sitwayen ameriken kap fè demach pou adopte yon timoun Ayiti Kisa Gouvènman ameriken an ap fè pou l ede?
     Nou deja resevwa yon pakèt kesyon de sitwayen ameriken kap fè demach pou adopte timoun ki soti Ayiti. Nou konprann gwo enkyetid paran ki pral adopte timoun yo ka resanti konsènan
     byennèt timoun sa yo, e nap travay aktivman pou nou idantifye opsyon disponib avèk trajedi ki fèk pase la a. Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Ozetazini DHS ak Biwo Afè Konsilè DOS
     deja kòmanse defini fason posib pou akselere ka ki annatant yo. Osito gen yon plan anplas,  nou pral ba w detay yo.

Last Reviewed/Updated: