معلومات لازم برای افغان ها در باره درخواست آزادی مشروط (Parole) از خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا (USCIS_Dari):

پس منظر:

هرگاه شما خارج از ایالات متحده امریکا به سر می برید، شما می توانید بر مبنای دلایل بشردوستانه عاجل و یا منافع عامه قابل ملاحظه به منظور دریافت آزادی مشروط (Parole) مؤقت در ایالات متحده امریکا درخواست بدهید. خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا (USCIS) به درخواست های آزادی مشروط (Parole) به شکل جداگانه رسیده گی نموده و زمان آزادی مشروط (Parole) را مشخص می سازد. هرچند آزادی مشروط (Parole) به عنوان یک مجوز قانونی حضور در ایالات متحده امریکا پنداشته می شود، اما به هیچ وجه برای متقاضیان شرایط مهاجرت را اعطا نه نموده و فراهم کننده زمینه برای اقامت قانونی دائمی و یا هرگونه شرایط مهاجرت قانونی دیگر نمی باشد. هرگاه شما حق آزادی مشروط (Parole) را دریافت می نمایید، شما همچنان می توانید از حق درخواست برای پذیرش برخوردار باشید و در صورت واجد شرایط بودن برای دریافت هرگونه وضعیت قانونی در ایالات متحده امریکا درخواست بدهید.

هرگاه شما در افغانستان سر می برید، شما خود می توانید به منظور دریافت آزادی مشروط (Parole) درخواست بدهید و یا شخصی دیگری می تواند به نماینده گی از شما این درخواست را ارائه نماید. اما از اثر تعطیل شدن سفارت ایالات متحده امریکا در کابل و به تعلیق آمدن تمام خدمات عادی قونسلی در افغانستان، امکان دارد شما نیاز داشته باشید قبل از دریافت منظوری آزادی مشروط (Parole) از جانب ما، جهت طی مراحل به کشور سومی سفر نمایید. هرگاه ما تشخیص دهیم که شما واجد شرایط آزادی مشروط (Parole) هستید، در آن صورت برای شما اطلاع خواهیم داد و از طریق آن از شما مطالبه خواهیم نمود که شما باید قبل از آنکه به درخواست آزادی مشروط (Parole) تان رسیده گی کامل صورت گیرد، به یکی از سفارتخانه ها و یا قونسلگری های ایالات متحده امریکا در خارج از افغانستان مراجعه نمایید.

قابل تذکر است که پروسه طی مراحل موارد اضافی مانند اخذ نشان انگشت شما و یکعده بررسی های اضافی را دربر خواهد داشت. همچنان امکان دارد قبل از آنکه ما درخواست آزادی مشروط (Parole) شما را منظور نماییم از شما مطالبه نماییم که با پرداخت هزینه شخصی معاینات صحی مورد نیاز خویش را نزد یک داکتر مشخص تکمیل نمایید. هرچند ما برای طی مراحل سریع تمام درخواست های عاجل آزادی مشروط (Parole) تلاش میکنیم، اما به یاد داشته باشید که امکان دارد پروسه طی مراحل چندین ماه را دربر گیرد. هرگاه شما در نظر دارید که برای طی مراحل بیشتر به عنوان یک متقاضی احتمالی آزادی مشروط (Parole) به کشور سومی سفر نمایید، در آن صورت باید برای اینکه بتوانید برای چندین ماه در کشور مورد نظر باقی بمانید، آماده گی کامل داشته باشید.

واجد شرایط بودن:

خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا (USCIS)می تواند برای افرادی که از دلایل عاجل بشردوستانه و یا منافع عامه قابل ملاحظه برخوردار باشند و مؤقتاً به ایالات متحده امریکا مواصلت می نمایند به درخواست های آزادی مشروط (Parole) آنها به شکل جداگانه رسیده گی نموده و آنرا منظور نماید.

چگونه می توانید درخواست بدهید:

هر فرد می تواند شخصاً برای خود و یا به نماینده گی از شخص دیگر با ارائه فورمه آی - 131 درخواست اسناد سفر، برای دریافت آزادی مشروط (Parole) درخواست بدهد. لطفاً بخش "آزادی مشروط (Parole) بشردوستانه" را در فورمه آی – 131 درخواست به نماینده گی شخص دیگر در صفحه ویب سایت ما بررسی نموده و در مورد اینکه درخواست خود را عنوانی کدام مرجع ارسال نمایید، معلومات لازم دریافت نمایید. فورمه آی – 131 باید شامل هزینه ارائه درخواست و یا درخواست معافیت از هزینه (با استفاده از فورمه آی – 912 درخواست معافیت از هزینه و یا درخواست کتبی باشد). برای دریافت معلومات اضافی در مورد درخواست معافیت از هزینه لطفاً به صفحه ویب سایت خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا (USCIS) مراجعه نمایید. هر یک از اعضای خانواده باید یک فورمه جداگانه آی – 131 (Form I-131) را خانه پری نماید. اما هرگاه خواسته باشید، شما می توانید آنرا در داخل یک پاکت واحد عنوانی ما ارسال نمایید.

هرگاه شما خواهان ارائه درخواست معافیت از هزینه باشید، در آن صورت شما می توانید یک فورمه آی – 912 (Form I-912) و یا درخواست کتبی معافیت از هزینه را برای تمام درخواست های مرتبط به خانواده که همزمان ثبت شده باشند، درج نمایید. هر فردی که خواهان ارائه درخواست معافیت از هزینه باشد، باید فورمه آی – 912 (Form I-912) و  یا درخواست کتبی معافیت از هزینه را امضا نماید. هرگاه شما نمی توانید اسنادی را ارائه نمایید که نشان دهنده ناتوانی شما در پرداخت هزینه درخواست متذکره باشد، شما مکلف خواهید بود تا در زمینه توضیحات مفصل ارائه نمایید. خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا (USCIS) می تواند در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک، درخواست معافیت از هزینه شما را تا زمانیکه شما این توضیحات مفصل را ارائه می کنید، مدنظر بگیرد و بدین طریقه شما واجد شرایط معافیت از هزینه خواهید بود.

شما باید یک فورمه آی - 134 تعهدنامه حمایت و اسناد حمایت کننده را همراه با هر درخواست آزادی مشروط (Parole) درج نمایید. فورمه متذکره در واقع به عنوان مدرکی از جانب شخص سپانسر / حمایت کننده که موافقه نموده باشد که در جریان آزادی مشروط (Parole) در ایالات متحده امریکا از شخص مورد نظر حمایت مالی نماید، شناخته می شود. می تواند سپانسر / حمایت کننده گان متعدد وجود داشته باشند، شخص ذینفع نیز می تواند خود سپانسر خویش باشد و یا یک نهاد می تواند از طریق ارائه فورمه آی – 134 (Form I-134) از شخص متقاضی آزادی مشروط (Parole) حمایت نماید. هرگاه سپانسر از جانب یک نهاد باشد و کارمند یک نهاد نتواند فورمه آی – 134 (Form I-134) را تکمیل نماید، در آن صورت نهاد حمایت کننده می تواند یک نامه رسمی به حمایت از شخص ذینفع را همراه با درخواست آزادی مشروط (Parole) ارائه نمایید. معلومات در مورد حمایت در جریان دوره آزادی مشروط (Parole) باید هرگونه نیازمندیهای ویژه شخص ذینفع را دربر داشته باشد. لطفآ برای دریافت معلومات بیشتر به ویب سایت ما در بخش آزادی مشروط (Parole) بشردوستانه و یا منافع عامه قابل ملاحظه برای افرادی که در خارج از ایالات متحده امریکا به سر می برند، مراجعه کنید (البته در بخش "نیاز به سپانسر" یا " Need for a Sponsor"معلومات مورد نظر تان را دریابید).

لازم است تا تمام جزئیات تماس شخص ذینفع مانند (ایمیل آدرس، شماره تیلفون و آدرس بودوباش) در درخواست آزادی مشروط (Parole) و یا در بخش مورد نظر فورمه آی – 131 (Form I-131)و یا هم در یک سند اضافی گنجانیده شوند و در مورد هرگونه تغییرات در جزئیات تماس موصوف به خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا(USCIS)اطلاع داده شود. زمانیکه شخص ذینفع شخصاً قادر به مسافرت به کشور سوم که در آن سفارت یا قونسلگری ایالات متحده امریکا وجود دارد باشد، در آن صورت باید موصوف بلافاصله از طریق تماس با HumanitarianParole@uscis.dhs.gov به خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا(USCIS) اطلاع دهد.

هر فردی که خواهان دریافت آزادی مشروط (Parole) باشد، تشویق می شود تا دستورالعمل مدارک مرتبط به انواع مختلف درخواست های آزادی مشروط (Parole) بشردوستانه و یا منافع عامه قابل ملاحظه را مطالعه نماید. به همین ترتیب، خیلی ها حایز اهمیت است تا انواع مختلف مدارکی را که امکان دارد برای حمایت از درخواست آزادی مشروط (Parole) نیاز باشند، به دقت کامل بررسی نمایید. ارائه تمام اسناد و مدارک مورد نیاز عمدتاً به خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا (USCIS) فرصت می دهد تا درخواست شما را بگونه سریع و مؤثر طی مراحل نماید. جهت دریافت معلومات مزید در باره معیارات واجد شرایط بودن برای آزادی مشروط (Parole) و هدایات لازم در مورد درج درخواست متذکره، لطفاً در ویب سایت خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا(USCIS) به بخش آزادی مشروط (Parole) بشردوستانه و یا منافع عامه قابل ملاحظه برای افرادی که در خارج از ایالات متحده امریکا به سر می برند مراجعه نمایید.

پس از ورود به ایالات متحده امریکا:

آزادی مشروط (Parole) در واقع یک وضعیت مهاجرت قانونی نبوده و زمینه را برای وضعیت مهاجرت قانونی فراهم نمی سازد. شما باید پس از ورود به ایالات متحده امریکا گام های بیشتری را بردارید تا اطمینان حاصل نمایید که بعد از پایان زمان تعیین شده آزادی مشروط (Parole) در ایالات متحده امریکا، به شکل قانونی در آنجا باقی بمانید. هرگونه کوتاهی در امر دستیابی به حضور قانونی در تمام دوره اقامت شما در ایالات متحده امریکا می تواند عواقب جدی مهاجرت در این کشور را در پی داشته باشد.

  • درخواست آزادی مشروط (Parole) مجدد: شما می توانید از طریق خانه پری نمودن یک فورمه آی – 131 (Form I-131) جدید، درخواست آزادی مشروط (Parole) مجدد (زمان اضافی آزادی مشروط (Parole)) را توام با هزینه های مورد نیاز  (و یا درخواست معافیت از هزینه با استفاده از فورمه آی – 912 درخواست معافیت از هزینه و یا یک درخواست کتبی)، یک فورمه آی – 134 (Form I-134) جدید و مدارک حمایت کننده تازه ارائه نمایید، تا از طریق آن بتوانید نیاز خویش را برای دریافت آزادی مجدد مشروط را حداقل 90 روز قبل از تاریخ انقضای آزادی مشروط (Parole) بازتاب دهید.
  • درخواست اجازه کار: شما می توانید پس از دریافت آزادی مشروط (Parole) در ایالات متحده امریکا با ارائه فورمه آی – 765 درخواست اجازه کار ، تحت کتگوری (ج) (11) برای دریافت اجازه کار درخواست بدهید.
  • درخواست گرین کارت: هرگاه شما از جمله مستفیدین مزایای فورمه منظور شده آی – 130 درخواست برای اقارب بیگانه هستید، در آن صورت شما می توانید فورمه آی - 485 درخواست ثبت نام اقامه دائمی و یا تعدیل وضعیت را ارائه نمایید و بدینوسیله برای تعدیل وضعیت خود برای اقامه دائمی قانونی و دریافت گرین کارت درخواست بدهید.
  • درخواست پیوستن اقارب: هرگاه شما از جمله مستفیدین مزایای فورمه منظور شده آی - 730 درخواست پیوستن اقارب به عنوان پناهنده / پناهجو (PDF, 210.56 KB) هستید، در آن صورت شما می توانید به مجرد ورود به ایالات متحده امریکا وضعیت مهاجرت به عنوان یک پناهنده یا پناهجو را به دست آورید. در چنین حالت شما مکلفت هستید تا با مرکز خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا (USCIS)  تماس حاصل نمایید و بدینوسیله به دفتر ساحوی با صلاحیت خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا(USCIS)در ساحه اقامت خویش برای تائید وضعیت مهاجرت تان درخواست بدهید.
  • درخواست پناهنده گی: هرگاه شما به این باور هستید که بنابر دلایل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یکی از گروه های خاص اجتماعی و یا عقاید سیاسی با آزار و اذیت روبرو شده اید و یا از مواجه شدن با همچون آزار و اذیت در هراس هستید، در آن صورت شما می توانید فورمه آی - 589 درخواست پناهنده گی و تعلیق اخراج را ارائه نمایید. لطفاً جهت دریافت معلومات بیشتر به آدرس uscis.gov/asylum مراجعه نمایید.

معلومات اضافی در مورد طی مراحل پناهنده گی و ویزه ویژه مهاجرت (SIV):

آنعده افغان های که بنابر دلایل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یکی از گروه های خاص اجتماعی و یا عقاید سیاسی با آزار و اذیت روبرو شده اند و یا از مواجه شدن با همچون آزار و اذیت در هراس هستند، می توانند واجد شرایط استقرار مجدد در ایالات متحده امریکا و یا کشور دیگر باشند و برای آنها توصیه می شود تا به منظور رجعت دهی احتمالی به استقرار مجدد، با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان مراجعه نمایند.

جهت دریافت معلومات مزید در مورد دسترسی به برنامه پذیرش پناهنده گان ایالات متحده امریکا (USRAP)، لطفاً به ویب سایت پذیرش پناهنده گان وزارت امور خارجه سر بزنید. وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا در این اواخر یک اولویت جدید را تحت عنوان اولویت دوم برنامه پذیرش پناهنده گان ایالات متحده امریکا برای برخی از شهروندان افغان که با دولت ایالات متحده امریکا، برنامه ها و یا پروژه های تمویل شده توسط دولت ایالات متحده امریکا، مؤسسات غیردولتی مقیم در ایالات متحده امریکا و نهاد های رسانه ای کار نموده اند، اعلام نموده است.

دولت ایالات متحده امریکا همچنین متعهد است تا درخواست های ویزه را برای آنعده شهروندان افغان که واجد شرایط ویزه ویژه مهاجرت (SIV) می باشند، به سرعت طی مراحل نماید. برای دریافت معلومات بیشتر در مورد واجد شرایط بودن برای ویزه ویژه مهاجرت;(SIV)لطفاً به ویب سایت وزارت امور خارجه مراجعه نموده و بخش ویزه ویژه مهاجرت (SIV)برای افغان های که با / نماینده گی از دولت ایالات متحده امریکا کار نموده اند

Last Reviewed/Updated: