چگونه بخاطر اصلاح کردن جواز کار (EAD)درخواست دهیم؟

اگر معلومات تان در جواز کار  (EAD)به شکل اشتباه درج گردیده و یا عکس غلط در آن چاپ شده، شما باید اسناد ذیل را به اداره مهاجرتی و شهروندی آمریکا یا(USCIS)  ارسال نمایید:

  • کارت اصلی تان که درآن معلومات غلط درج گردیده
  • و ضاحت کامل در باره این که مشخصا چی نوع اشتباه شده است. مثلا ذکر کنید که غلطی در نام، تاریخ تولد ویا غیره است
  • اسناد که معلومات درست شما در آن درج باشد مانند کاپی پاسپورت یا کاپی تذکره شما
  • آدرس پستی شما در آمریکا

 

این معلومات را به آدرس ذیل ارسال نمایید:

U.S. Department of Homeland Security

         Attn: OAW EAD Card Corrections 

         P.O. Box 648004

         Lee's Summit, MO  64002

 

شما به درخواست جدید برای جواز کار یا ارسال فورم جدید آی ۷۶۵  (I-765)ضرورت ندارید و تصحیح معلومات تان فیس ندارد.

اگر عکس نادرست در جواز کار شما چاپ شده باشد، اداره مهاجرت و شهروندی دایمی آمریکا یا USCIS برای شما اطلاع خواهد داد تا در وقت تعیین شده، برای گرفتن عکس جدید در یکی از مراکز آن اداره بروید.

اگر می خواهید آدرس تان را که قبلا به اداره مهاجرت و شهروندی دایمی آمریکا یا USCIS شریک کرده بودید تغییر دهید، لطفا فورم AR-11 که بنام فورم تغییر آدرس می باشد، به طور آنلاین و از طریق صفحه تغییر آدرس https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do، تبدیل کنید. زمانیکه آدرس تان را تغییر دادید، در جریان ده روز باید به اداره مهاجرت و شهروندی دایمی آمریکا یا USCIS  از آدرس جدید تان اطلاع بدهید.

اگر در مورد درخواستی های جواز کار که تا هنوز طی مراحل نگردیده سوال دارید، لطف نموده به ویبسایت ذیل (https://www.uscis.gov/about-us/contact-us) مراجعه نمایید تا در مورد اینکه چی زمانی و چگونه همرای ما به تماس شوید، معلومات بیشتر بدست آورید

Last Reviewed/Updated: