Enfòmasyon sou Gid sa a

Sa pral pran w tan pou w adapte w a nouvo vi w Ozetazini. Gid sa a gen enfòmasyon debaz ki pral ede w etabli w Ozetazini epi ede w jwenn sa oumenm ak fanmi w bezwen pou viv chak jou. Epitou li gen yon rezime enfòmasyon enpòtan sou estati legal ou ak sou ajans ak òganizasyon ki bay kèk dokiman oswa kèk sèvis esansyèl ou ka bezwen.

  • Kote pou Jwenn Èd
  • Mete Men nan Aktivite Kominote w la


Antanke yon rezidan pèmànan, ou ta dwe kòmanse aprann kèk bagay sou peyi sa a, pèp li, ak sistèm gouvènman lan. Sèvi ak gid sa a pou konnen dwa w ak responsablite w antanke yon nouvo imigran, pou konprann kouman gouvènman federal, leta, ak gouvènman lokal yo fonksyone, epi pou aprann kouman kèk evenman istorik enpòtan te kontribye pou fòme peyi Etazini. Gid sa a eksplike tou jan li enpòtan pou mete men nan aktivite kominote w la epi li bay sijesyon sou kouman ou ka rive fè sa.

Gid sa a gen yon rezime jeneral dwa, responsablite ak pwosedi ki gen rapò ak rezidan pèmànan. Pou gen plis enfòmasyon detaye, ou dwe gade lwa, règleman, fòm ak gid Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Ozetazini [U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)]. Ou ta dwe toujou konsilte resous pi detaye sa yo si w gen kesyon ki espesifik sou zafè imigrasyon oswa sou ka pa w la. Ou ka jwenn anpil nan enfòmasyon ou bezwen yo sou sit entènèt USCIS la nan http://www.uscis.gov. Ou ka jwenn fòm USCIS yo lè w rele 1-800-870-3676 epi ou ka jwenn plis enfòmasyon lè w rele Sant Nasyonal Sèvis Kliyan USCIS la nan 1-800-375-5283 oswa 1-800-767-1833 (pou moun ki gen pwoblèm tande).

 

Last Reviewed/Updated: