USCIS Response to COVID-19 (Haitian Creole)

Repons USCIS nan zafè COVID-19 lan

We translate our materials into other languages to help people with limited English skills. If there are differences between English and another language, the English version is the official version. To learn more, see our Accuracy and Translation Disclaimer.

 

Biwo yo Ouvri, avèk Mezi Prekosyon

Biwo tèren ak biwo azil nasyonal USCIS (Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini) yo ouvri avèk mezi prekosyon siplemantè pou anpeche pwopagasyon kowonaviris la (COVID-19).

Nan espas DHS (Depatman Sekirite Enteryè) gen kontwòl yo, enstriksyon sa ranplase règ ak règleman etatik, lokal, tribal oswa teritoryal yo konsènan kouvèti figi yo:

 • Si ou vaksinen konplètman, ou ka antre nan biwo nou yo san yon kouvèti figi. Pou ou konsidere kòm yon moun ki vaksinen konplètman, sa dwe gen pi piti de (2) semèn aprè ou te fin resevwa dezyèm dòz la nan yon seri de (2) dòz oswa pi piti de (2) semèn aprè ou te fin resevwa yon vaksen yon sèl dòz. (Sous: Depistaj COVID-19 nan Etablisman CDC)
 • Ou ka paka antre nan yon etablisman USCIS si ou gen:
  • COVID-19 oswa nenpòt sentòm COVID-19 (daprè Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi, CDC), sa gen ladan, men pa limite ak, tous, lafyèv, difikilte pou respire, nouvo pèt sant oswa gou, fatig, doulè miskilè, tèt fè mal, nen bouche, gòj fè mal oswa vomisman ou te devlope dènyèman (Lis la pa gen tout bagay);
  • Te gen kontak pwòch (nan distans 6 pye pou yon total 15 minit oswa plis) avèk nenpòt moun yo konnen ki te gen COVID-19 nan 14 jou pase yo (a mwens ke ou vaksinen konplètman oswa ou se yon pwofesyonèl swen sante epi toujou mete yon respiratè N95 ak Ekipman pou Pwoteksyon Pèsonèl (PPE) apwopriye oswa ki ekivalan lè ou an kontak avèk moun ki pozitif pou COVID-19);
  • Te sòti nan yon vwayaj ayeryen lokal, entènasyonal oswa bato kwazyè nan 10 jou pase yo (a mwens ke ou vaksinen konplètman);
  • Yon founisè swen sante, otorite sante piblik oswa antite gouvènman an te mande ou pou izole tèt ou oswa mete tèt ou an karantèn nan 14 jou pase yo.
  • Pou repwograme randevou ou, rele Sant Kontak USCIS la nan 800-375-5283 (TTY 800-767-1833). Pou repwograme randevou ou nan yon biwo azil, tanpri swiv enstriksyon yo ki nan avi entèvyou ou a.
 • Ou ka paka antre nan etablisman an plis pase 15 minit anvan lè randevou ou a (30 minit pou seremoni natiralizasyon yo).
 • USCIS ap bay dezenfektan pou men nan pwen antre yo.
 • Tout moun ki gen 2 ane oswa ki pi gran epi ki pa’t vaksinen konplètman dwe mete yon kouvèti figi.
 • Ap gen siyalizasyon ak baryè fizik nan etablisman an; ou ta dwe pote atansyon ak siy sa yo pou asire ou menm ak lòt yo kapab swiv enstriksyon sou distans sosyal yo.
 • Ou ka gen pou reponn kesyon sou depistaj sante anvan ou antre nan yon etablisman.
 • Nou ankouraje ou pou pote pwòp plim avèk lank nwa oswa ble ou. .

Avi randevou yo ap gen ladan plis enstriksyon pou vizite etablisman USCIS yo. Pou jwenn plis enfòmasyon, gade paj Règleman Vizitè USCIS nou an ak alèt sou entènèt la.

Enstriksyon pou Antre nan Etablisman USCIS yo

Biwo lokal USCIS yo ap voye avi bay aplikan yo ak petisyonè yo ki te gen randevou ki pwograme anvan sa pou entèvyou ak seremoni natiralizasyon. Moun yo ki ale nan randevou yo ta dwe swiv direktiv sekirite yo ki dekri anba’a.

Si ou bezwen èd avèk sèvis dokiman ijans yo (tankou tenb ADIT oswa libète kondisyonèl antisipe), n’ap travay pou pwograme randevou sa yo pi vit ke posib. Ou ka jwenn tan atant yo yon ti jan pi long pliske n’ap reprann sèvis an pèsòn yo gradyèlman ak an sekirite. Si ou bezwen pwograme yon sèvis dokiman ijans, ou ka kontakte Sant Kontak USCIS la pou pran yon randevou.

Tanpri tcheke pou wè si biwo konsène a te re-ouvri nan vizite paj fèmti biwo nou yo anvan ou rele Sant Kontak la.

Vizitè yo limite ak aplikan an, yon avoka oswa reprezantan otorize ak yon moun k’ap bay asistans pou andikap (ki ka se yon manm fanmi).  Avoka ak/oswa reprezantan otorize yo ka akonpaye aplikan yo nan entèvyou a oswa patisipe nan telefòn.  Si yon reprezantan chwazi patisipe nan telefòn, aplikan an ta dwe enfòme ofisye a nan moman entèvyou a ki pral answit kontakte reprezantan an atravè nimewo telefòn ki endike sou Fòmilè G-28 la, Avi Antre pou Aparisyon Avoka oswa Reprezantan Akredite.

A mwens ke USCIS mande entèprèt la pou prezan fizikman nan biwo a pou entèvyou a, entèprèt la dwe planifye pou li disponib nan telefòn pou entèvyou a. Entèprèt la ta dwe bay aplikan an yon nimewo telefòn valid kote USCIS kapab jwenn li nan moman entèvyou a. Si yo detèmine ke yon entèprèt ta dwe prezan fizikman nan entèvyou a epi li pa disponib nan moman entèvyou a, entèvyou a ka repwograme.
Si yon aplikan bezwen yon Entèprèt Lang Siy oswa Entèprèt Soud Sètifye, yo ta dwe kontakte Sant Kontak USCIS la sou entènèt oswa rele nan 1-800-375-5283 san pèdi tan aprè fin resevwa avi sou entèvyou yo a. 

Randevou ak Repwogramasyon nan Biwo Lokal

Biwo lokal USCIS yo ap voye avi bay aplikan yo ak petisyonè yo ki te gen randevou ki pwograme anvan sa pou entèvyou ak seremoni natiralizasyon. Moun yo ki ale nan randevou yo ta dwe swiv direktiv sekirite yo ki dekri anba’a.

Si ou bezwen èd avèk sèvis dokiman ijans yo (tankou tenb ADIT oswa libète kondisyonèl antisipe), n’ap travay pou pwograme randevou sa yo pi vit ke posib. Ou ka jwenn tan atant yo yon ti jan pi long pliske n’ap reprann sèvis an pèsòn yo gradyèlman ak an sekirite. Si ou bezwen pwograme yon sèvis dokiman ijans, ou ka kontakte Sant Kontak USCIS la pou pran yon randevou.

Tanpri tcheke pou wè si biwo konsène a te re-ouvri nan vizite paj fèmti biwo nou yo anvan ou rele Sant Kontak la.

Vizitè yo limite ak aplikan an, yon avoka oswa reprezantan otorize ak yon moun k’ap bay asistans pou andikap (ki ka se yon manm fanmi). Avoka ak/oswa reprezantan otorize yo ka akonpaye aplikan yo nan entèvyou a oswa patisipe nan telefòn. Si yon reprezantan chwazi patisipe nan telefòn, aplikan an ta dwe enfòme ofisye a nan moman entèvyou a ki pral answit kontakte reprezantan an atravè nimewo telefòn ki endike sou Fòmilè G-28 la, Avi Antre pou Aparisyon Avoka oswa Reprezantan Akredite.

A mwens ke USCIS mande entèprèt la pou prezan fizikman nan biwo a pou entèvyou a, entèprèt la dwe planifye pou li disponib nan telefòn pou entèvyou a. Entèprèt la ta dwe bay aplikan an yon nimewo telefòn valid kote USCIS kapab jwenn li nan moman entèvyou a. Si yo detèmine ke yon entèprèt ta dwe prezan fizikman nan entèvyou a epi li pa disponib nan moman entèvyou a, entèvyou a ka repwograme.

Si yon aplikan bezwen yon Entèprèt Lang Siy oswa Entèprèt Soud Sètifye, yo ta dwe kontakte Sant Kontak USCIS la sou entènèt oswa rele nan 1-800-375-5283 san pèdi tan aprè fin resevwa avi sou entèvyou yo a.

Randevou ak Repwogramasyon nan Sant Sipò pou Aplikasyon (ASC)

Tanpri tcheke paj fèmti biwo USCIS la pou wè si ASC ou a fèmen anvan ou vini nan yon randevou.

Akoz mezi sekirite COVID-19 yo ki ajoute nan ASC nou yo, ou ka gen:

 • Yon tan atant pi long pou resevwa avi randevou pou sèvis byometrik ou yo;
 • Restriksyon ki limite aksè ak ASC; epi
 • Tan koleksyon pou byometrik ki pi long.

Moun ki gen randevou ka sèlman vini avèk yon entèprèt, avoka, paran/responsab legal yon minè, oswa moun ki bay asistans ak yon moun ki gen andikap.

Pou redwi tan atant yo pou randevou pou sèvis byometrik yo, gen kèk ASC ki kòmanse pwograme randevou yo pandan lè pwolonje.

ASC sa yo ap ouvri pou lè adisyonèl sa yo: 

 
Central Miami, Florida 6h00 – 18h00
Elizabeth, New Jersey 6h00 – 18h00
Ft. Lauderdale, Florida 6h00 – 18h00
Hauppauge, New York 6h00 – 18h00
Houston NW, Texas 6h00 – 18h00
Norridge, Illinois 6h00 – 18h00
Oakland, California 6h00 – 18h00
Orlando, Florida 6h00 – 18h00
Philadelphia, Pennsylvania 6h00 – 18h00
San Jose, California 6h00 – 18h00
Seattle, Washington 6h00 – 18h00

 

USCIS ap otomatikman repwograme nenpòt randevou ASC nesesè ki te anile akoz fèmti biwo tanporè a, oswa voye notifikasyon sou reyitilizasyon biyometrik bay moun ki kalifye yo.

Moun yo ki dwe toujou prezante an pèsòn nan yon ASC ap resevwa yon nouvo lèt randevou nan kourye a.

Nòt: USCIS pa kapab otomatikman repwograme randevou pou aplikan viza Kanada ak Wayòm Ini yo.

 

 

Last Reviewed/Updated: