Skip to main content

USCIS Response to COVID-19 (Haitian Creole)

Repons USCIS nan zafè COVID-19 lan

Biwo ke yo reouvri

Gen nan biwo USCIS ki nan lòt tèritwa ak biwo azil ki ap rekòmanse sèvis fasafas ki pa ijan pou piblik lan le 4 jen. Nou pran tout prekosyon pou anpeche COVID-19 lan simaye lè nou ap reouvri biwo yo:

 • Ou ka pa rantre nan biwo an si ou:
  • gen nenpòt sentòm COVID-19, tankou tous, fyèv oubyen difikilte pou respire;
  • te an kontak pre ak nenpòt moun ke moun konnen oubyen ou sispèk ki gen COVID-19 nan 14 jou ki sot pase yo; oubyen
  • se yon moun swen sante oubyen otorite sante piblik lan mande ou pou mete tèt ou an karantèn [yon kote apa] oubyen izole tèt ou nan 14 jou ki sot pase an.
 • Ou ka pa rantre nan biwo an plis ke 15 minit anvan randevou lan (30 minit pou seremoni natiralizasyon yo).
 • Nap ba ou dezenfektan pou men nan pòt pou rantre yo.
 • Ou dwe mete mask ki kouvri bouch ou ak nen ou lè ke ou ap rantre nan biwo an. Si ou pa gen youn, nou ka ba ou youn, oubyen nou ka mande ou pou pran yon lòt randevou.
 • Yo ap make ak mete baryè nan biwo an. Ou sipoze gade siy sa yo byen pou ou si ke ou swiv règleman ki jan pou ou kenbe distans ou ak lòt moun.
 • Ou ka gen pou reponn kesyon sou istwa sante ou avan ke ou rantre nan yon biwo.
 • Nou ankouraje ou pou pote pwòp plim pa ou li ka koulè nwa oubyen ble.

Ou ap jwenn plis enfòmasyon nan lèt randevou yo pou lè ou ap vini nan biwo USCIS yo. Pou plis enfòmasyon, ale sou sit nou yo USCIS Visitor Policy ak web alert.

 

 

 

Règleman sou lè ou ap rantre nan Biwo USCIS yo

 • Vizitè ka paka rantre nan biwo USCIS yo si yo :
  • gen sentòm COVID-19, tankou tous, fyèv oubyen difikilte pou respire;
  • te an kontak pre ak nenpòt moun ke moun konnen oubyen sispèk ki gen COVID-19 nan 14 jou ki sot pase yo; oubyen
  • kote yon moun swen sante oubyen otorite sante piblik lan mande yo pou mete tèt yo an karantèn [yon kote apa] oubyen izole tèt yo nan 14 jou ki sot pase an.
 • Vizitè yo ka pa ka rantre nan biwo an plis ke 15 minit anvan randevou an (30 minit pou seremoni natiralizasyon yo).
 • Nap bay vizitè yo dezenfektan pou men nan pòt pou rantre yo.
 • Moun nan piblik lan dwe mete mask ki kouvri bouch ou ak nen yo lè yo ap rantre nan biwo yo. Si yo pa gen youn, USCIS ka mete yon lòt randevou pou yo.
 • Yo pwal fè mak epi mete baryè nan biwo an. Vizitè yo sipoze gade siy sa yo byen pou yo si ke yo swiv règleman sou ki jan pou yo kenbe distans yo ak lòt moun.
 • Moun ka gen pou reponn kesyon sou istwa sante yo avan yo rantre nan yon biwo.
 • Yo ankouraje moun ki aplike yo ak vizitè yo pou yo pote pwòp plim pa yo li ka koulè nwa oubyen ble.

Moun ap jwenn plis enfòmasyon pou lè ou ap vini nan biwo USCIS yo nan uscis.gov/visitorpolicy.

Last Reviewed/Updated: