Skip to main content

USCIS Response to COVID-19 (Haitian Creole)

Repons USCIS nan zafè COVID-19 lan

We translate our materials into other languages to help people with limited English skills. If there are differences between English and another language, the English version is the official version. To learn more, see our Accuracy and Translation Disclaimer.

 

Biwo ke yo reouvri

Gen nan biwo USCIS ki nan lòt tèritwa ak biwo azil ki ap rekòmanse sèvis fasafas ki pa ijan pou piblik lan le 4 jen. Nou pran tout prekosyon pou anpeche COVID-19 lan simaye lè nou ap reouvri biwo yo:

 • Ou ka pa rantre nan biwo an si ou:
  • gen nenpòt sentòm COVID-19, tankou tous, fyèv oubyen difikilte pou respire;
  • te an kontak pre ak nenpòt moun ke moun konnen oubyen ou sispèk ki gen COVID-19 nan 14 jou ki sot pase yo; oubyen
  • se yon moun swen sante oubyen otorite sante piblik lan mande ou pou mete tèt ou an karantèn [yon kote apa] oubyen izole tèt ou nan 14 jou ki sot pase an.
 • Ou ka pa rantre nan biwo an plis ke 15 minit anvan randevou lan (30 minit pou seremoni natiralizasyon yo).
 • Nap ba ou dezenfektan pou men nan pòt pou rantre yo.
 • Ou dwe mete mask ki kouvri bouch ou ak nen ou lè ke ou ap rantre nan biwo an. Si ou pa gen youn, nou ka ba ou youn, oubyen nou ka mande ou pou pran yon lòt randevou.
 • Yo ap make ak mete baryè nan biwo an. Ou sipoze gade siy sa yo byen pou ou si ke ou swiv règleman ki jan pou ou kenbe distans ou ak lòt moun.
 • Ou ka gen pou reponn kesyon sou istwa sante ou avan ke ou rantre nan yon biwo.
 • Nou ankouraje ou pou pote pwòp plim pa ou li ka koulè nwa oubyen ble.

Ou ap jwenn plis enfòmasyon nan lèt randevou yo pou lè ou ap vini nan biwo USCIS yo. Pou plis enfòmasyon, ale sou sit nou yo USCIS Visitor Policy ak web alert.

 

 

Règleman sou lè ou ap rantre nan Biwo USCIS yo
 • Vizitè ka paka rantre nan biwo USCIS yo si yo :
  • gen sentòm COVID-19, tankou tous, fyèv oubyen difikilte pou respire;
  • te an kontak pre ak nenpòt moun ke moun konnen oubyen sispèk ki gen COVID-19 nan 14 jou ki sot pase yo; oubyen
  • kote yon moun swen sante oubyen otorite sante piblik lan mande yo pou mete tèt yo an karantèn [yon kote apa] oubyen izole tèt yo nan 14 jou ki sot pase an.
 • Vizitè yo ka pa ka rantre nan biwo an plis ke 15 minit anvan randevou an (30 minit pou seremoni natiralizasyon yo).
 • Nap bay vizitè yo dezenfektan pou men nan pòt pou rantre yo.
 • Moun nan piblik lan dwe mete mask ki kouvri bouch ou ak nen yo lè yo ap rantre nan biwo yo. Si yo pa gen youn, USCIS ka mete yon lòt randevou pou yo.
 • Yo pwal fè mak epi mete baryè nan biwo an. Vizitè yo sipoze gade siy sa yo byen pou yo si ke yo swiv règleman sou ki jan pou yo kenbe distans yo ak lòt moun.
 • Moun ka gen pou reponn kesyon sou istwa sante yo avan yo rantre nan yon biwo.
 • Yo ankouraje moun ki aplike yo ak vizitè yo pou yo pote pwòp plim pa yo li ka koulè nwa oubyen ble.

Moun ap jwenn plis enfòmasyon pou lè ou ap vini nan biwo USCIS yo nan uscis.gov/visitorpolicy.

 

Ki jan pou pran ak change dat randevou nan biwo ki nan zòn ou an

Biwo USCIS ki nan lòt zòn yo pwal voye lèt bay aplikan ak moun kap fè demann lan ki te gentan pran randevou pou entèvyou ak seremoni natiralisasyon an. Moun kap vini nan randevou an sipoze swiv règleman ki ekri pi ba an.

Si ou bezwen èd pou sèvis pou dokiman ki ijan (tankou yon so ADIToubyen otorizazyon pou voyaje), nou ap travay pou nou mete yon lòt randevou osito ke posib. Ou gen pou rete tann yon ti tan pandan ke nou retounen bay sèvis fasafas san danje. Si ou ta bezwen pran yon randevou pou sèvis pou dokiman ki ijan, ou ka kontakte USCIS Contact Center pou pran yon randevou.

Silvouplè gade pou ouè si biwo ki nan zòn ou an reouvri kote nou ka ale sou sit our office closures page anvan nou rele sant kontak lan.

Vizitè yo se sèlman aplikan an, yon avoka oubyen yon reprezantan ke yo otorize, ak yon lòt moun ki ap ede moun ki enfim (ki ka yon moun nan fanmi an). Avoka ak/oubyen reprezantan ke yo otorize ka akonpaye aplikan an nan entèvyou an ou byen fè li nan telefòn. Si yon reprezantan chwazi pou li fè li nan telefòn, aplikan dwe fè ofisye an konnen pandan lè entèvyou an epi ki pwal kontakte reprezentan an nan nimewo telefòn lan ki ekri nan fòm G-28 lan, Avi pou avoka oubyen reprezantan ke yo otorize pou ka akonpaye ak reprezante ou.

Sofsi USCIS ta mande pou entèprèt lan disponib pou ou an pèsòn nan biwo an pandan entèvyou an, entèprèt lan sipoze mete li disponib pou ou nan telefòn pou entèvyou an. Entèprèt lan sipoze bay aplikan an yon bon nimewo telefòn kote USCIS ka kontakte yo pandan lè entèvyou an. Si yo ta detèmine pou entèpret lan ta la prezan pandan entèvyou an eki pa disponib pandan lè entèvyou an, yo kapab ranwaye randevou an.

Si aplikan an ta bezwen yon entèprèt siy oubyen yon entèprèt sètifye pou moun ki soud, yo dwe kontakte USCIS Contact Center sou sit lan oubyen rele nan 1-800-375-5283 osito ke posib kote ou fin jwenn lèt entèvyou an.

 

 

Sant ki ede ou ak aplikasyon yo (ASC) Pran ak ranvwaye yon randevou

Silvouplè tcheke sit USCIS office closings lan pou ouè si biwo ASC reouvri anvan ke ou vini nan randevou an.

Moun ki vini nan dat ak lè apade de sa ki ekri nan lèt randevou yo ka pase plis tan nan pwosè an.

Pou plis prekosyon sou COVID-19 lan ke biwo ASC lan pran, ou ka:

 • Fè plis tan pou jwenn lèt randevou pou anprent ou an;
 • Jwenn plis Restriksyon ki ka limite ou nan ASC;
 • Fè plis tan pou kolekte anprent.

Aplikan yo kapab gen yon entèpret ki ka akonpaye yo, yon avoka, paran/moun ki gen otorizasyon ki ka gade yon ti moun ki anba zaj oubyen youn kap ede yon moun ki enfim.

Mete yon lòt Randevou oubyen Ranwvwaye Randevou ASC lan

USCIS pwal mete yon lòt randevou otomatikman pou tout randevou ASC ki te enpòtan ke yo te ranvwaye akoz de biwo ki te fèmen pou yon ti tan, oubyen voye lèt bay moun ki kalifye yo pou yo ka itilize anprent yo ankò.

Moun ki dwe parèt an pèsòn nan biwo ASC an pwal jwenn yon lèt randevou ke yo ap poste lakay yo ba yo.

Si ou pa jwenn lèt randevou oubyen lèt kote ou ka itilize anprent ou ankò lakay ou nan 90 jou aprè ke yo vin reouvri ASC, rele nan 800-375-5283.

Remak: USCIS pa ka mete yon lòt randevou otomatikman pou aplikan ki gen visa kanadyen oubyen Wayòm Ini.

 

Last Reviewed/Updated: