Skip to main content

USCIS Response to COVID-19 (Tagalog)

Pagtugon ng USCIS sa COVID-19

We translate our materials into other languages to help people with limited English skills. If there are differences between English and another language, the English version is the official version. To learn more, see our Accuracy and Translation Disclaimer.

 

Muling Pagbubukas ng mga Opisina

May ilang opisina ng USCIS at opisina para sa asylum ang nagpatuloy ng mga hindi pangmadaliang at harap - harapang serbisyo para sa publiko noong ika-4 ng Hunyo. Kami ay nagsagawa ng mga pag-iingat para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa muling pagbukas ng mga pasilidad:

 • Hindi ka maaaring pumasok sa pasilidad ng USCIS kung ikaw ay:
  • Mayroong sintomas ng COVID-19, katulad ng pag-ubo, lagnat o hirap sa paghinga;
  • Mayroong naging malapit na pakikisalamuha sa mga taong pinaghihinalaan na may COVID-19 sa loob ng 14 na araw; o
  • Kasalukuyang sumasailalim sa self-quarantine o pagbukod sa kanyang sarili ng sa loob ng 14 na araw ayon sa tagabigay ng pangangalaga sa kalusugan o opisyal ng pampublikong kalusugan.
 • Hindi ka maaaring pumasok sa pasilidad nang higit sa 15 minuto bago ang kanilang kasunduang oras (30 minuto para sa mga seremonyang naturalisasyon).
 • Kami ay naglaan na panlinis ng kamay sa bawat pasukan.
 • Ikaw ay dapat mag-suot ng mga pantakip sa mukha na sumasakop sa iyong bibig at ilong kapag papasok sa pasilidad. Kung ikaw ay wala ng isa man sa mga ito, maaaring i-reiskedyul ang iyong kasunduang oras.
 • Magkakaroon ng mga marka at pisikal na harang sa loob ng pasilidad; dapat mong bigyang pansin ang mga palatandaang ito upang matiyak ang pagsunod sa pagpapanatili ng alituntunin sa pagdistansya sa isa’t isa.
 • Ikaw rin ay maaaring sumagot sa mga katanungan ng pagsusuri para sa kalusugan bago pumasok sa pasilidad. 
 • Hinihikayat ka namin na magdala ng iyong sariling panulat na itim o asul ang kulay.

Ang mga abiso para sa kasunduang oras ay magsasama ng iba pang mga tagubilin para sa pagbisita sa mga pasilidad ng USCIS. Para sa mga kagaragdagang kaalaman, tignan ang aming pahina na Patakaran sa mga Bisita ng USCIS at ang web alisto.

 

 

Mga Patnubay para sa Pagpasok sa mga Pasilidad ng USCIS
 • Maaaring hindi makapasok ang mga bisita sa pasilidad ng USCIS kung:
  • Mayroong sintomas ng COVID-19, katulad ng pag-ubo, lagnat o hirap sa paghinga;
  • Mayroong naging malapit na pakikisalamuha sa mga taong pinaghihinalaan na may COVID-19 sa loob ng 14 na araw; o
  • Kasalukuyang sumasailalim sa pagbubukod ng sarili o paglalayo ng kanyang sarili ng sa loob ng 14 na araw ayon sa tagabigay ng pangangalaga sa kalusugan o opisyal ng pampublikong kalusugan,
 • Hindi ka maaaring pumasok sa pasilidad nang higit sa 15 minuto bago ang kanilang kasunduang oras (30 minuto para sa mga seremonyang naturalisasyon).
 • May nakalaan na panlinis ng kamay para sa mga bisita sa bawat pasukan.
 • Ang mga miyembro ng publiko ay dapat magsuot ng mga pantakip sa mukha na sumasakop sa bibig at ilong kapag papasok sa mga pasilidad. Kung ikaw ay wala ng isa man sa mga ito, maaaring i-reiskedyul ng USCIS ang iyong kasunduang oras.
 • Magkakaroon ng mga marka at pisikal na harang sa loob ng pasilidad; dapat mong bigyang pansin ang mga palatandaang ito upang matiyak ang pagsunod sa pagpapanatili ng alituntunin sa pagdistansya sa isa’t isa.
 • Bawat isa ay maaaring sumagot sa mga katanungan ng pagsusuri para sa kalusugan bago pumasok sa pasilidad. 
 • Ang mga aplikante at bisita ay hinihikayat na magdala ng sariling panulat na itim o asul ang kulay.

Karagdagang kalaaman sa pagbisita ng mga pasilidad ng USCIS ay matatagpuan sa uscis.gov/visitorpolicy.

 

 

Mga Kasunduang Oras at Muling Pag-Iskedyul sa Larangan ng Opisina

Ang mga larangan ng opisina ng USCIS ay mag-papadala ng mga abiso sa mga aplikante at magpepetisyon na may dati nang nakaiskedyul na kasunduang oras para sa panayam at seremonya ng naturalization. Ang mga dumadalo sa mga kasunduang oras ay dapat na sundin ang mga alituntunin sa kaligtasan na nakasulat sa ibaba.

Kung kailangan mo ng tulong sa mga serbisyong biglang pangangailangan na dokumento (tulad ng mga selyo sa ADIT o pauna sa paglayang may kondisyon), aming isinasaayos ang pag iiskyedul ng mga kasunduang oras na ito sa lalong madaling panahon. Maaari kang makaranas ng kaunting karagdagang oras sa paghihintay habang unti-unti at ligtas naming ipagpapatuloy ang mga personal na serbisyo. Kung kailangan mong mag-iskedyul ng isang serbisyong biglang pangangailangan na dokumento, maaari kang makipag-ugnay sa USCIS Sentro ng Pakikipagugnayan upang makagawa ng isang kasunduang oras.

Mangyaring suriin upang makita kung ang kani-kanilang tanggapan ay binuksan na muli sa pamamagitan ng pagbisita sa aming pahina ng pagsasara ng tanggapan bago tawagan ang Sentro ng Pakikipagugnayan.

Ang mga bisita ay limitado sa aplikante, isang abugado o awtorisadong kinatawan, at isang indibidwal na nagbibigay ng tulong sa kapansanan (na maaaring isang miyembro ng pamilya). Ang mga abugado at / o pinahintulutang mga kinatawan ay maaaring samahan ang mga aplikante sa pakikipanayam o paglahok sa pamamagitan ng telepono. Kung pipiliin ng isang kinatawan na lumahok sa pamamagitan ng telepono, dapat abisuhan ng aplikante ang opisyal sa oras ng pakikipanayam na makikipag-ugnay sa kinatawan sa pamamagitan ng numero ng telepono na nakalista sa Form G-28, Abiso ng Pisikal na Pagdalo ng Abugado o Kinikilalang Kinatawan.

Maliban kung hiniling ng USCIS ang tagasalin ng wika na pisikal na naroroon sa tanggapan para sa panayam, ang tagasalin ng wika ay dapat magplano ng oras kung kalian siya ay bakante para sa pakikipanayam sa pamamagitan ng telepono. Ang tagasalin ng wika ay dapat bigyan ang aplikante ng isang wastong numero ng telepono kung saan sila ay matatawagan ng USCIS sa oras ng pakikipanayam. Kung napagpasyahan na ang isang tagasalin ay dapat na pisikal na naroroon sa pakikipanayam at hindi naroroon sa oras ng pakikipanayam, ang panayam ay maaaring ireiskedyul.

Kung ang isang aplikante ay nangangailangan ng isang Wikang Senyas na Tagapagsalin o Sertipikadong Tagapagsalin para sa sa mga hindi makarinig, dapat silang makipag-ugnayan sa USCIS Sentro ng Pakikipagugnayano tumawag sa 800-375-5283 sa lalong madaling panahon matapos matanggap ang kanilang abiso sa pakikipanayam.

Mga Kasunduang Oras at Muling Pag-Iskedyul sa Application Support Center (ASC)

Mangyaring suriin ang pahina ng mga pagsasara ng tanggapan ng USCIS upang makita kung ang iyong ASC ay muling nagbukas bago dumating sa isang kasunduang oras.

Ang mga indibidwal na nagpakita sa isang petsa o oras maliban sa nakalista sa paunawa ng kasunduang oras ng ASC ay maaaring makaranas ng makabuluhang pagkaantala sa proseso.

Dahil sa idinagdag na mga hakbang sa seguridad ng COVID-19 sa aming mga ASC, maaari kang makaranas ng:

 • Mas mahabang oras ng paghihintay upang matanggap ang iyong abiso ng kasunduang oras para sa biyometriko;
 • Mga paghihigpit na naglilimita sa pag-access sa ASCs;
 • Mas mahabang oras sa pagkolekta ng mga biyometriko.

Ang mga aplikante ay maaari lamang samahan ng isang tagapagsalin, abugado, magulang / ligal na tagapag-alaga ng isang menor de edad o indibidwal na nagbibigay ng tulong sa isang taong may kapansanan.

Muling Pag-Iskedyul ng mga Kinanselang Kasunduang Oras ng ASC

Ang USCIS ay awtomatikong magi-iskedyul ng anumang kinakailangang mga kasunduang oras sa ASC na nakansela dahil sa pansamantalang pagsasara ng tanggapan, o magpapadala ng mga abiso ng muling paggamit ng biyometriko sa mga pinahintulutang indibidwal.

Ang mga indibidwal na dapat pa ring magpakita nang personal sa isang ASC ay makakatanggap ng liham sa kanilang mail ng panibagong kasunduang oras.

Kung hindi ka makakatanggap ng isang abiso sa kasunduang oras o abiso ng muling paggamit ng biyometriko sa pamamagitan ng liham sa loob ng 90 araw mula sa muling pagbubukas ng ASC, tumawag sa 800-375-5283.

Paalala: Hindi awtomatikong maiiskedyul muli ng USCIS ang mga kasunduang oras para sa mga aplikante ng visa sa Canada at United Kingdom.

 

Last Reviewed/Updated: