Skip to main content

USCIS Response to COVID-19 (Tagalog)

Pagtugon ng USCIS sa COVID-19

Muling Pagbubukas ng mga Opisina

May ilang opisina ng USCIS at opisina para sa asylum ang nagpatuloy ng mga hindi pangmadaliang at harap - harapang serbisyo para sa publiko noong ika-4 ng Hunyo. Kami ay nagsagawa ng mga pag-iingat para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa muling pagbukas ng mga pasilidad:

 • Hindi ka maaaring pumasok sa pasilidad ng USCIS kung ikaw ay:
  • Mayroong sintomas ng COVID-19, katulad ng pag-ubo, lagnat o hirap sa paghinga;
  • Mayroong naging malapit na pakikisalamuha sa mga taong pinaghihinalaan na may COVID-19 sa loob ng 14 na araw; o
  • Kasalukuyang sumasailalim sa self-quarantine o pagbukod sa kanyang sarili ng sa loob ng 14 na araw ayon sa tagabigay ng pangangalaga sa kalusugan o opisyal ng pampublikong kalusugan.
 • Hindi ka maaaring pumasok sa pasilidad nang higit sa 15 minuto bago ang kanilang kasunduang oras (30 minuto para sa mga seremonyang naturalisasyon).
 • Kami ay naglaan na panlinis ng kamay sa bawat pasukan.
 • Ikaw ay dapat mag-suot ng mga pantakip sa mukha na sumasakop sa iyong bibig at ilong kapag papasok sa pasilidad. Kung ikaw ay wala ng isa man sa mga ito, maaaring i-reiskedyul ang iyong kasunduang oras.
 • Magkakaroon ng mga marka at pisikal na harang sa loob ng pasilidad; dapat mong bigyang pansin ang mga palatandaang ito upang matiyak ang pagsunod sa pagpapanatili ng alituntunin sa pagdistansya sa isa’t isa.
 • Ikaw rin ay maaaring sumagot sa mga katanungan ng pagsusuri para sa kalusugan bago pumasok sa pasilidad. 
 • Hinihikayat ka namin na magdala ng iyong sariling panulat na itim o asul ang kulay.

Ang mga abiso para sa kasunduang oras ay magsasama ng iba pang mga tagubilin para sa pagbisita sa mga pasilidad ng USCIS. Para sa mga kagaragdagang kaalaman, tignan ang aming pahina na Patakaran sa mga Bisita ng USCIS at ang web alisto.

 

 

Mga Patnubay para sa Pagpasok sa mga Pasilidad ng USCIS

 • Maaaring hindi makapasok ang mga bisita sa pasilidad ng USCIS kung:
  • Mayroong sintomas ng COVID-19, katulad ng pag-ubo, lagnat o hirap sa paghinga;
  • Mayroong naging malapit na pakikisalamuha sa mga taong pinaghihinalaan na may COVID-19 sa loob ng 14 na araw; o
  • Kasalukuyang sumasailalim sa pagbubukod ng sarili o paglalayo ng kanyang sarili ng sa loob ng 14 na araw ayon sa tagabigay ng pangangalaga sa kalusugan o opisyal ng pampublikong kalusugan,
 • Hindi ka maaaring pumasok sa pasilidad nang higit sa 15 minuto bago ang kanilang kasunduang oras (30 minuto para sa mga seremonyang naturalisasyon).
 • May nakalaan na panlinis ng kamay para sa mga bisita sa bawat pasukan. 
 • Ang mga miyembro ng publiko ay dapat magsuot ng mga pantakip sa mukha na sumasakop sa bibig at ilong kapag papasok sa mga pasilidad. Kung ikaw ay wala ng isa man sa mga ito, maaaring i-reiskedyul ng USCIS ang iyong kasunduang oras.
 • Magkakaroon ng mga marka at pisikal na harang sa loob ng pasilidad; dapat mong bigyang pansin ang mga palatandaang ito upang matiyak ang pagsunod sa pagpapanatili ng alituntunin sa pagdistansya sa isa’t isa.
 • Bawat isa ay maaaring sumagot sa mga katanungan ng pagsusuri para sa kalusugan bago pumasok sa pasilidad. 
 • Ang mga aplikante at bisita ay hinihikayat na magdala ng sariling panulat na itim o asul ang kulay.

Karagdagang kalaaman sa pagbisita ng mga pasilidad ng USCIS ay matatagpuan sa uscis.gov/visitorpolicy.

Last Reviewed/Updated: