Skip to main content

Pwolongasyon ak Re-Deziyasyon Ayiti pou Estati Pwoteksyon Tanporè pou 18 Mwa Fèy Enfòmasyon<!--Fact Sheet 18-Month TPS Haiti Re-Designation in Creole-->

Archived Content

The information on this page is out of date. However, some of the content may still be useful, so we have archived the page.

Released May 20, 2011

Entwodiksyon

Sekretè Sekirite Enteryè, Janet Napolitano, anonse re-deziyasyon  (TPS) ak pwolongasyon dènye deziyasyon TPS peyi a pou 18 mwa—jiska  22 janvye 2013.

Sekretè Napolitano te anonse dabò li te deziyen Ayiti pou TPS nan dat 15 janvye 2010, apre yon gwo tranblemanntè te ravaje peyi a. Deziyasyon an te anvigè apati 21 janvye 2010.  Apre konsiltasyon avèk lòt ajans federal yo, Sekretè Napolitano te detèmine kondisyon ki genyen an Ayiti kounye a bay jarèt pou pwolonje peryòd deziyasyon pou moun ki gen TPS yo kounye a, epitou pou re-deziyen Ayiti pou TPS. Re-deziyasyon an re-fikse dat moun k ap aplike yo dwe pwouve yo te kontinye ap viv Ozetazini. Moun k ap aplike yo dwe te kontinye ap viv Ozetazini depi 12 janvye 2011.

Re-deziyasyon Ayiti pou TPS la ap pèmèt Ayisyen ki kalifye yo (ak moun ki pa gen nasyonalite epi ki te kontinye ap viv an Ayiti dènye fwa), ki pa gen TPS pou kounye a, oswa ki gen yon aplikasyon TPS annatant, epitou ki te kontinye ap viv Ozetazini depi 12 janvye 2011, kòmanse aplike imedyatman.  Moun k ap aplike yo kapab fè demann TPS la pandan yon peryòd enskripsyon 180 jou ki kòmanse 19 me 2011, epi ki fini 15 novanm 2011. Pwolongasyon an ap pèmèt Ayisyen ki gen TPS nan moman an re-enskri depi 23 me 2011, jouk 22 out 2011, apre piblikasyon dezyèm avi Rejis Federal nan dat 23 me 2011, k ap endike pwosedi re-enskripsyon an. Ayisyen ki deja gen TPS la pa dwe aplike anvan 23 me 2011, pou re-enskripsyon, si yo fè sa, aplikasyon yo ap rejte.

Yo p ap akòde TPS pou moun ki fè tantativ pou antre Ozetazini ilegalman kounye a, epitou y ap voye moun sa yo tounen nan peyi yo yon fason ki konfòm avèk politik Etazini.

Moun k ap aplike pou TPS anba deziyasyon Ayiti ka ale nan enfòmasyon sa yo kòm enstriksyon jeneral sou fason pou ranpli fòm aplikasyon TPS la. USCIS ankouraje seryezman sitwayen ayisyen yo pou yo revize aviRejis Federal yo pibliye nan dat 19 me 2011, sou fason pou ranpli yon premye fòm aplikasyon pou TPS, epi pita nan dat 23 me 2011, sou fason pou re-enskri pou TPS.    

Enfòmasyon Jeneral

TPS se yon estati imigrasyon yo akòde anba Lwa sou Imigrasyon ak Nasyonalite (INA) pou sitwayen kalifye yon peyi ki deziyen pou TPS (oswa pou moun ki pa gen nasyonalite ki te kontinye ap viv an dènye nan peyi ki deziyen an). Pandan peryòd deziyasyon TPS la, moun ki resevwa TPS la ka rete Ozetazini ak jwenn dokiman otorizasyon pou travay, pandan tout tan yo kontinye satisfè modalite estati TPS yo. Moun ki resevwa TPS yo ka resevwa otorizasyon pou yo vwayaje tou, selon diskresyon.

TPS se yon avantaj tanporè ki pa pèmèt estati rezidan pèmanan oswa ki pa bay okenn lòt estati imigrasyon. Men, enskripsyon pou TPS pa anpeche ou:

 • Aplike pou estati non-imigran;
 • Aplike pou ajisteman estati ou selon yon petisyon imigrasyon; oswa
 • Aplike pou nenpòt lòt avantaj imigrasyon oswa pwoteksyon ou ka kalifye pou resevwa.

Answit, yon aplikasyon pou TPS pa afekte yon aplikasyon pou azil politik oswa pou okenn lòt avantaj imigrasyon, ak pou sitiyasyon envès la. Refi yon aplikasyon pou azil politik oswa pou nenpòt lòt avantaj imigrasyon pa afekte posiblite pou enskri pou TPS, menmsi rezon pou refi ki sou aplikasyon ka lakòz refi pou TPS la tou.

Kondisyon Jeneral pou Kalifikasyon

Pou kalifye pou TPS anba re-deziyasyon Ayiti, ou fèt pou:

 • Ranpli premye pake aplikasyon TPS ou alè pandan peryòd enskripsyon 180 jou ki kòmanse ant 19 me 2011, epi ki fini 15 novanm 2011;
 • Se yon sitwayen ayisyen, oswa yon moun ki pa gen nasyonalite ki te kontinye ap viv an Ayiti an dènye;
  • Lalwa  Etazini defini yon “sitwayen yon peyi” kòm “yon moun ki gen fidelite pèmanan pou yon eta.” USCIS aksepte definisyon an sitwayen ayisyen jan sa endike nan Konstitisyon Ayiti a. Si ou gen kesyon konsènan definisyon yon sitwayen ayisyen, konsilte yon konseye legal.
   • Te kontinye ap viv Ozetazini depi 12 janvye 2011;
   • Kontinye prezan fizikman Ozetazini depi 23 jiyè 2011, dat re-deziyasyon Ayiti ap antre anvigè, jan sa dekri nan avi Rejis Federal la. USCIS ap pran desizyon final sou kalifikasyon pou TPS apre 23 jiyè 2011, pou aplikasyon ki anba re-deziyasyon yo, men l ap bay dokiman otorizasyon pou travay pandan peryòd enskripsyon an anvan dat premye aplikan yo jwenn ki kalifye san kontestasyon pou TPS yon fason ki konfòm avèk 8 C.F.R. §244.5(b) (gade anba la a pou jwenn deskripsyon kalifikasyon san kontestasyon);
   • Satisfè sèten kondisyon admisibilite imigran;
   • Satisfè lòt kondisyon kalifikasyon pou TPS ki endike nan seksyon 244 INA, ak nan règleman egzekisyon yo nan 8 C.F.R. Pati 244; ak
   • Ranpli avèk satisfaksyon tout pwosedi aplikasyon pou TPS jan sa dekri nan avi Rejis Federal ki anonse TPS pou Ayisyen yo, enstriksyon aplikasyon pou TPS la (Fòm I-821), ak règleman apwopriye yo.

Moun ka PA kalifye pou TPS si yo:

 • Te kondane pou nenpòt krim oswa pou de (2) oswa plizyè deli yo te fè Ozetazini;
 • Jwenn yo pa kalifye kòm yon imigran anba rezon ki aplikab nan seksyon 212(a) INA, tankou rezon kriminèl ki pa ka renonse, ak rezon ki asosye ak sekirite; oswa
 • Gen nenpòt esklizyon obligatwa nan azil politik. Pami esklizyon sa yo, genyen men pa sèlman, patisipasyon nan pèsekisyon yon lòt moun oswa angajman oswa ensitasyon nan aktivite teworis.

Pwosesis Aplikasyon pou TPS

Depi ou ranpli premye aplikasyon ou, dosye ap pase nan plizyè etap tretman. Li enpòtan pou konprann kisa etap sa yo ye pou kapab kontwole pwogrè a pandan tretman dosye ou, epi pou konnen kilè ak kijan pou mande èd.

 1. Akseptasyon Dosye: Lè ou voye fòm aplikasyon TPS ou nan sant Lockbox USCIS, sant Lockbox ap revize aplikasyon ou pou verifye si ou byen ranpli aplikasyon an, epitou pou verifye si ou voye frè kòrèk yo, oswa pou verifye si ou te ranpli yon fòm demann anilasyon frè kòrèkteman. Si dosye ou satisfè kritè debaz akseptasyon, y ap resevwa aplikasyon ou nan sistèm nou an, epi w ap resevwa yon avi resepsyon. Si ou pa resevwa avi resepsyon ou nan twa (3) semèn ki vini apre dat ou te voye li, ou kapab rele Sèvis Kliyan nan nimewo 1-800-375-5283 pou mande asistans. Si yo rejte aplikasyon ou nan premye etap Lockbox, ou ka re-aplike nan peryòd tan enskripsyon an apre ou fin korije pwoblèm ki dekri nan notifikasyon USCIS voye ba ou a.

Si ou gen yon bezwen annijans pou ou vwayaje nan peyi etranje pou rezon imanitè, ou ka mande tretman ekspeditif sou aplikasyon libète kondisyonèl davans ou (Form I-131) apre akseptasyon dosye ou epitou apre ou te fin prezante nan yon Sant Sipò Aplikasyon (ASC) pou randevou pou pran done byometrik ou. Tanpri sonje w ap jwenn avètisman pou vwayaj annapre pi ba a.

2.   Pwogram Randevou nan ASC epi pou Pran Done Byometrik ou: Apre yo fin aksepte premye aplikasyon ou, yo ka ba ou yon randevou nan yon ASC pou yo fè byometri ou, jan sa endike nan avi resepsyon ou. Tout moun ki aplike pou TPS ki gen laj 14 zan ak plis dwe kite yo pran anprent dijital yo nan dis (10) dwèt yo. Tout moun ki aplike epi ki vle resevwa yon Dokiman Otorizasyon pou Travay (EAD) dwe ale nan ASC pou kite yo fè foto yo, pran siyati yo ak yon anprent dwèt ou, sof si USCIS detèmine, selon diskresyon li, anprent dwèt la oswa siyati a kapab pa nesesè. Done byometrik yo obligatwa pou verifikasyon idantite, tchèk dosye kriminèl ak pwodiksyon yon EAD, si ou fè demann pou youn.

Si ou pa kapab ale nan randevou ki pwograme a, ou ka pran yon lòt randevou. Pou pran yon lòt randevou pou ale nan yon ASC, fè yon kopi avi randevou ou pou konsève pou dosye ou, epi voye orijinal la avèk demann pou pran lòt randevou a nan adrès ASC ki endike sou avi a. Ou ta dwe soumèt demann ou pou pran yon lòt randevou imedyatman ou konnen ou gen yon pwoblèm inevitab nan dat ou gen randevou pou prezante nan ASC a. Y ap voye yon nouvo avi randevou ba ou pa lapòs. Tanpri sonje lè ou pran yon lòt randevou pou done byometrik ou yo sa kapab lakòz nou yo pran desizyon pou retade aplikasyon ou yo.

Si ou pa prezante pou randevou ASC ou san ou pa pran yon lòt randevou, oswa si ou kontinye rate randevou ki pwograme nan ASC pou ou, aplikasyon TPS ou ka jwenn refi pou abandon.

3. Desizyon: USCIS ap revize dosye ou okòmansman pou detèmine si ou kalifye pou yon EAD, si ou te fè demann pou youn, anvan li pran yon desizyon final sou aplikasyon TPS ou. Si ou kalifye, w ap resevwa yon EAD apre ou fin prezante pou randevou pou yo pran done byometrik ou nan yon ASC. USCIS ap fè tout efò posib pou evite reta nan etap sa a, men nou ankouraje ou pou sonje USCIS ka resevwa yon pi gwo volim aplikasyon nan kèk premye mwa peryòd enskripsyon an.

Pandan peryòd enskripsyon an, y ap bay yon EAD ki deziyen "C-19" pou yon moun ki aplike anvan 23 jiyè 2011, si li fè demann pou youn, depi  moun ki aplike a montre li kalifye san kontestasyon  pou TPS. Al gade 8 C.F.R. § 244.5(b). Pou kalifye san kontestasyon, USCIS dwe kwè toutbon ou kalifye pou TPS nan premye egzaminasyon aplikasyon ou, epi pa dwe gen enfòmasyon yo konnen ki ta ka diskalifye ou ki ta sòti nan tchèk dosye kriminèl ou. Al gade 8 C.F.R. § 244.1 pou jwenn plis enfòmasyon konsènan definisyon kalifikasyon san kontestasyon.  Y ap pran desizyon final sou premye aplikasyon TPS ki fèt anba re-deziyasyon an apre 23 jiyè 2011, kidonk USCIS kapab detèmine si moun ki aplike yo satisfè kondisyon “prezans fizik kontini” pou yo prezan Ozetazini depi dat sa a. Kondisyon sa a separe avèk kondisyon moun ki aplike yo pou montre yo “t ap kontinye viv” Ozetazini depi 12 janvye 2011.

Apre premye revizyon sa a sou aplikasyon TPS ou, USCIS ap pran desizyon final la sou demann ou pou TPS. Pandan etap sa a, nou ka mande ou lòt dokiman pou detèmine kalifikasyon ou pou TPS. Si ou resevwa yon demann pou prèv (RFE), oswa yon avi entansyon pou bay refi, li trè-trè enpòtan pou reponn imedyatman pou evite reta nan tretman dosye ou ak posib refi poutèt ou pa reponn alè. USCIS ap fè ou konnen si li akòde demann ou pou TPS oswa si li bay refi pou demann ou pou TPS depi li fin travay sou dosye ou. Si youn nan rezon diskalifikasyon ki ka anile aplike pou ou, USCIS ap ba ou yon opòtinite pou soumèt yon Aplikasyon pou Anilasyon Rezon pou Diskalifikasyon, Fòm I-601. Tanpri soumèt fòm sa a anvan dat limit kin endike nan avi USCIS la, si non, w ap jwenn refi nan dosye ou. (Si ou konnen nan moman ou aplike pou TPS la yon rezon diskalifikasyon ki anile ki aplike pou ou, tanpri ajoute yon Fòm I-601, avèk frè oswa fòm demann pou anilasyon frè, avèk pake aplikasyon TPS ou.)

 Lè pou Voye Premye Enskripsyon oswa Re-Enskripsyon pou TPS

Si...Ak...Lè sa a...
Ou te voye yon aplikasyon TPS anvan 18 janvye 2011, oswa apre 18 janvye 2011, avèk frè (yo) apre refi ou te jwenn pou demann anilasyon frè ou te fè anvanOu te jwenn apwobasyon pou aplikasyon ou anvan 19 me 2011. Ou dwe re-enskri pandan peryòd re-enskripsyon an, ki kòmanse 23 me 2001, epi ki fini 22 out 2011. Si ou te voye aplikasyon ou anvan 23 me 2011, y ap rejte aplikasyon ou.
Ou te voye yon aplikasyon TPS anvan 18 janvye 2011, oswa apre  18 janvye 2011, avèk frè (yo) apre refi ou te jwenn pou demann anilasyon frè ou te fè anvanAplikasyon ou toujou annatant apati 19 me 2011.Ou pa bezwen voye yon nouvo Fòm I821. Tanpri al gade tablo ki anba la a pou detèmine si ou bezwen voye yon nouvo Fòm 765.
Ou te voye yon aplikasyon TPS anvan 18 janvye 2011, oswa apre 18 janvye 2011, avèk frè (yo) apre refi ou te jwenn pou demann anilasyon frè ou te fè anvanOu te jwenn refi pou aplikasyon ou anvan 19 me 2011, epi ou kwè ou kalifye pou TPS anba re-deziyasyon anOu ka voye yon lòt pake aplikasyon TPS (Fòm I-821 ak Fòm I-765), nan peryòd ki kòmanse 19 me 2011, epi k ap fini 15 novanm 2011.
Ou pa t janm voye yon aplikasyon TPS Ou kwè ou ka kalifye pou TPS anba re-deziyasyon an Ou ka voye yon pake aplikasyon TPS (Fòm I-821 ak Fòm I-765), nan peryòd ki kòmanse 19 me 2011, epi k ap fini 15 novanm 2011.

Enfòmasyon sou EAD Information pou Aplikasyon TPS ki Annatant apati 19 me 2011

Si…Ak…Lè sa a...Men si...
Ou te fè demann pou yon EAD pandan premye peryòd enskripsyon pou TPS pou AyitiOu te resevwa yon EAD ki gen kategori C19 oswa A12Ou dwe voye yon nouvo Fòm 765 avèk frè (oswa fòm demann anilasyon frè) pandan peryòd re-enskripsyon ki louvri 23 me 2011, si ou vle gen yon nouvo EAD ki valab jiska 22 janvye 2013.Ou te jwenn refi pou Fòm I-821 ou anvan peryòd re-enskripsyon an louvri 23 me 2011, lè sa a PA voye yon nouvo Fòm I-765. Si ou voye yon nouvo Fòm I-765, w ap jwenn refi pou li akòz refi ou jwenn pou fòm I-821 ou.
Ou te fè demann pou yon EAD pandan premye peryòd enskripsyon pou TPS pou AyitiOu pa t resevwa yon EAD ki gen kategori C19 oswa A12 Ou pa bezwen voye yon nouvo Fòm I765. Si yo apwouve aplikasyon ou pou TPS, y ap apwouve Fòm I-765 ou tou, epi l ap valab jiska 22 janvye 2013.----
Ou pa t fè demann pou yon EAD pandan premye peryòd enskripsyon pou TPS pou AyitiOu vle resevwa yon EAD ki valab jiska 22 janvye 2013Ou dwe voye yon nouvo Fòm I-765 avèk frè a (oswa fòm demann anilasyon frè) pandan peryòd re-enskripsyon an ki louvri 23 me 2011Ou te jwenn refi pou Fòm I-821 ou anvan peryòd re-enskripsyon an louvri 23 me 2011, lè sa a PA voye yon nouvo Fòm I-765. Si ou voye yon nouvo Fòm I-765, w ap jwenn refi pou li akòz refi ou jwenn pou fòm I-821 ou.
Ou pa t fè demann pou yon EAD pandan premye peryòd enskripsyon an Ou pa vle resevwa yon EAD ki valab jiska 22 janvye 2013Ou pa bezwen voye yon nouvo Fòm I765----

Fòm yo ak Frè pou Peye

 

Men fòm ki itilize pou enskri oswa pou re-enskri pou TPS:

 • I-821 Aplikasyon pou Estati Pwoteksyon Tanporè
 • I-765 Aplikasyon pou Otorizasyon pou Travay

Frè pou peye pou Enskri pou TPS pou Premye Fwa

Laj Moun ki AplikeFrè pou peye pou Fòm I-821Frè pou peye pou Done ByometrikDemann pou EADFrè pou peye pou Fòm I-765Total
0 - 13$50$0Wi$0$50
0 - 13$50$0Non
(Ou toujou dwe voye fòm I-765 lan)
$0$50
14 – 65$50$85Wi$380$50
14 – 65$50$85Non
(Ou toujou dwe voye fòm I-765 lan)
$0$50
66+$50$85Wi$0$50
66+$50$85Non
(Ou toujou dwe voye fòm I-765 lan)
$0$50

Frè pou peye pou moun k ap Re-enskri pou TPS

Si w ap re-enskri, pa gen frè pou peye pou soumèt Fòm I-821. Yon frè sèvis byometrik $85 obligatwa si ou gen laj 14 zan oswa plis. Ou dwe ajoute frè $380 pou Aplikasyon pou Otorizasyon pou Travay la (Fòm I-765) si ou vle resevwa yon EAD, kèlkeswa laj ou. Si ou pa bezwen yon EAD, ou dwe toujou soumèt Fòm I-765 san frè a. Tanpri sonje si w ap re-enskri pou TPS Ayiti a, ou  pa dwe voye aplikasyon ou jouk nan dat 23 me 2011,  apre piblikasyon avi Rejis Federal k ap ba ou enstriksyon pou voye aplikasyon ou.

Anilasyon Frè pou Peye
Si ou pa kapab peye frè ki asosye avèk aplikasyon ou, tanpri asire ou ajoute yon demann anilasyon frè pou peye. USCIS ankouraje ou pou itilize Fòm Demann Anilasyon Frè pou peye a (Fòm I-912), men ou ka soumèt tou yon demann ekri ki prepare kòrèkteman san ou pa itilize fòm nan. Si ou pa soumèt aplikasyon ak frè byometrik ki obligatwa yo, oswa si ou pa soumèt demann anilasyon frè ki prepare kòrèkteman an, sa ap lakòz yo rejte aplikasyon re-enskripsyon ou. Pou jwenn enfòmasyon sou anilasyon frè pou peye yo, ale nan paj wèb Fee Waiver Guidance (Konsèy sou Anilasyon Frè pou Peye) ki nan sit wèb www.uscis.gov.

Kondisyon Konvenkan

Gen anpil diferan kalite dokiman ou kapab soumèt pou ede montre ou se yon sitwayen ayisyen, tankou:

 • Yon kopi paspò ayisyen ou;
 • Yon kopi kat idantifikasyon ayisyen ou;
 • Yon kopi dokiman natiralizasyon ayisyen ou;
 • Dokiman nasyonalite yon Anbasad oswa yon Konsila Ayisyen bay Ozetazini
 • Yon kopi batistè ou; oswa
 • Yon sètifika batèm si li endike nasyonalite ayisyen ou oswa nasyonalite yon paran ayisyen.

Ou ka soumèt tou kopi dosye lekòl ou oswa kopi dosye medikal ou si ou gen enfòmasyon ki sipòte ou gen nasyonalite ayisyen. Si ou pa gen dokiman ki endike anwo a, ou ka bay lòt dokiman ki pwouve ou se yon sitwayen ayisyen. Ou ka bay tou deklarasyon sou sèman ekri zanmi oswa manm fanmi ou ki gen bon jan konesans pèsonèl sou dat ak lè ou te fèt ak sou nasyonalite paran ou. Moun ki fè deklarasyon ekri sou sèman an ta dwe ajoute enfòmasyon sou fason li konnen ou oswa sou fason li asosye ak ou, ak sou fason li konnen detay sou dat ak kote ou te fèt ak sou nasyonalite paran ou yo. Sonje menmsi ou fèt an Ayiti sèlman sa pa nesesèman vle di ou se yon sitwayen ayisyen. Omwen yon paran dwe te yon sitwayen ayisyen nan moman ou te fèt la, oswa ou dwe te natiralize an Ayiti. Si ou te fèt nan yon paran ayisyen nan yon peyi ki diferan ak Ayiti, ou ka yon sitwayen ayisyen tou, men ou toujou dwe bay prèv ki ase pou sipòte nasyonalite ou. Si USCIS jwenn dokiman ou soumèt yo avèk aplikasyon ou pa ase pou montre ou se Ayisyen (oswa ou pa gen nasyonalite a men ou t ap viv an Ayiti dènye fwa anvan ou te vini Ozetazini), lè sa a USCIS ap voye yon demann pou lòt prèv nasyonalite ba ou (oswa reklamasyon ki endike ou t ap viv dènye fwa an Ayiti san nasyonalite).

Nenpòt dokiman ki pa nan lang Angle dwe akonpaye avèk yon tradiksyon konplè motamo nan lang Angle. Moun ki tradui dokiman an dwe sètifye li konpetan nan lang Angle ak nan lang etranje ki itilize nan dokiman ki tradui a. Moun nan dwe konfime tou tradiksyon vrè ak kòrèk dapre tout konpetans, konesans ak konviksyon li.

Kote pou Voye Pake Aplikasyon ou

Ou dwe enskri pou TPS depi ou voye yo Aplikasyon pou Estati Pwoteksyon Tanporè, Fòm I-821, ak yon Aplikasyon pou Otorizasyon pou Travay, Fòm I-765, avèk nenpòt frè apwopriye oswa fòm demann anilasyon frè, ak enfòmasyon sipò yo.

Si w ap viv nan...Kourye RegilyeKourye Eksprès oswa Livrezon Kourye
Eta FloridUSCIS
P.O. Box 4464
Chicago, IL 60680-4464
Pou
USCIS
Attn: Haiti TPS
131 South Dearborn, 3rd Floor
Chicago, IL 60603-5520
Eta NouyòkUSCIS
P.O. Box 660167
Dallas, TX 75266-0167
USCIS
Attn: Haiti TPS
2501 S. State Hwy. 121
Business, Suite 400
Lewisville, TX 75067
Tout lòt eta yoUSCIS
P.O. Box 24047
Phoenix, AZ 85074-4047
USCIS
Attn: Haiti TPS
1820 E. Skyharbor Circle S
Suite 100, Phoenix, AZ 85034

Chanjman Adrès

Si adrès ou chanje apre ou fin voye aplikasyon ou, ou dwe ranpli ak soumèt Fòm AR-11, Chanjman Adrès, pa lapòs oswa sou fòm elektwonik.Adrès postal la se:

Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini
Attn: Chanjman Adrès
1344 Pleasants Drive
Harrisonburg, VA 22801

Ou kapab ranpli fòm AR-11 lan sou fòm elektwonik tou depi ou swiv eksplikasyon ki sou sit wèb USCIS nan www.uscis.gov. Pou fasilite nou travay sou chanjman adrès ou sou aplikasyon pou TPS ou, ou ka rele Sant Sèvis Nasyonal Kliyan USCIS nan 1-800-375-5283 (TTY 1-800-767-1833) pou mande pou yo chanje adrès ou sou aplikasyon ou. Tanpri sonje menmsi ou rele Sant Sèvis Nasyonal Kliyan USCIS, sa pa elimine travay ou gen pou fè pou ranpli yo yon Fòm AR-11 kòrèkteman nan USCIS.

Vwayaj

Si nou akòde ou TPS epi ou bezwen vwayaje aletranje pou yon ti tan, ou dwe jwenn apwobasyon USCIS anvan ou vwayaje si ou vle re-antre Ozetazini avèk estati TPS la. USCIS egzèse diskresyon li lè l ap evalye aplikasyon pou otorizasyon pou vwayaj epi li pa gen obligasyon pou li bay apwobasyon. Pou jwenn otorizasyon pou vwayaj, ou dwe voye Aplikasyon pou Dokiman Vwayaj, Fòm I-131, ansanm avèk frè ki apwopriye.Frè pa kapab anile. Tanpri swiv enstriksyon pou ranpli Fòm I-131.

Si ou bezwen vwayaje pandan aplikasyon TPS ou toujou annatant nan USCIS, ou ka resevwa apwobasyon pou vwayaje tou selon diskresyon USCIS. Men, si ou jwenn refi pou aplikasyon TPS ou pandan ou deyò Etazini, ou ka pa anmezi pou re-antre Ozetazini si ou pa gen lòt estati imigrasyon. Tanpri gade lòt avètisman ki anba la yo.

Avètisman pou Vwayaj: Si ou te prezan Ozetazini ilegalman epi ou kite peyi a, menm sou yon dokiman libète kondisyonèl davans, ou ka vin pa kalifye pou twazan oswa pou 10 zan, selon kantite tan ou te prezan ilegalman nan peyi a anvan ou te kite a. Answit, ou ka vin pa kalifye pou sèten lòt avantaj imigrasyon w ap chèche jwenn alavni, tankou estati rezidan pèmanan. Si desizyon sou aplikasyon TPS ou pa t konplè, ou ka riske rate avi enpòtan USCIS yo, tankou RFE yo, epitou ou ka jwenn refi pou aplikasyon ou pandan ou deyò peyi a. Nou ankouraje ou pou li ak konprann avètisman vwayaj ki sou Fòm I-131 anvan ou mande libète kondisyonèl davans, kèlkeswa si nou te akòde ou TPS la.Anvan ou mande libète kondisyonèl davans pou vwayaje, ou ka vle chèche jwenn konsèy legal tou si ou te prezan ilegalman Ozetazini pandan nenpòt peryòd tan.

TPS yon Jij Imigrasyon oswa Konsèy Apèl Imigrasyon an Akòde

Si yon Jij Imigrasyon (IJ) oswa  Konsèy Apèl Imigrasyon (BIA) te akòde ou TPS, ou dwe bay USCIS prèv TPS yo akòde ou (tankou yon lòd final IJ oswa desizyon final BIA) lè ou ranpli aplikasyon pou premye avantaj TPS (tankou yon EAD oswa otorizasyon pou vwayaj). Ou ta dwe soumèt yon kopi Fòm I-821 aplikasyon TPS IJ a oswa BIA te apwouve.

Si ou aplike pou yon EAD, ou dwe ranpli Fòm I-765 ansanm avèk frè obligatwa (yo) oswa fòm demann pou anilasyon frè a. Ou dwe soumèt tou yon lèt akonpayman ki endike "DO NOT REJECT - TPS GRANTED BY IJ/BIA." Voye Fòm I-765 ou nan adrès apwopriye kote pou voye li selon peyi TPS ou. Si ou te aplike pou TPS anvan nan USCIS, epi ou te jwenn refi, tanpri asire ou eksplike IJ a oswa BIA a te akòde ou TPS selon Fòm I-821 USCIS te bay refi pou li anvan an, asire ou eksplike nan lèt akonpayman an yo te akòde ou yon nouvo revizyon. (Remak: Yon nouvo revizyon se lè jij imigrasyon egzamine TPS ou ankò, tankou si potko gen yon desizyon ki te pran sou demann ou.)

Si ou aplike pou otorizasyon pou vwayaj, ou dwe voye Fòm I-131 ansanm avèk frè ki obligatwa a. Voye Fòm I-131 ou nan adrès apwopriye kote pou voye li selon eta kote w ap viv la.

Apre ou fin swiv eksplikasyon ki anwo a, n ap voye ba ou yon avi resepsyon (Fòm I-797). Lè ou jwenn avi resepsyon an, ou dwe imedyatman voye yon imèl ba Sant Sèvis k ap pran yon desizyon sou aplikasyon ou.

 • Si avi resepsyon ou kòmanse avèk lèt “LIN,” voye imèl la nan Sant Sèvis Nebraska nan TPSijgrant.nsc@dhs.gov.
 • Si avi resepsyon ou kòmanse avèk lèt “WAC,” voye imèl la nan Sant Sèvis Kalifòni nan TPSijgrant.csc@dhs.gov.

Imèl ou dwe gen ladan:

 • Non ou
 • Dat ou fèt;
 • Nimewo A (etranje) ou; ak
 • Dat IJ a oswa BIA a te finalman akòde ou TPS la. (Remak: Finalman, lòd IJ ou ki akòde ou TPS la pa dwe depannde lòt apèl, oswa desizyon BIA ou ki akòde ou TPS la pa dwe depannde revizyon.)

Se sèlman moun yon IJ oswa BIA a te akòde TPS la ki fè demann yon EAD oswa otorizasyon pou vwayaj k ap resevwa repons nan imèl ki endike anwo a. Imèl sa yo pa la pou rechèch sou estati dosye endividyèl yo.

Fason pou Fè Apèl kont yon Refi

Si USCIS bay refi pou aplikasyon ou, w ap resevwa enfòmasyon sou avi pou refi a si ou gen 30 jou pou fè apèl nan Biwo Apèl Administratif USCIS (AAO) yon fason ki konfòm avèk règleman TPS la nan 8 C.F.R. Pati 244. Nan kèk ka, tankou lè ou jwenn refi pou TPS pou sèten rezon kriminèl obligatwa, ou ka pa gen dwa pou fè apèl nan AAO, menmsi ou kapab mande yon jij imigrasyon pou revize demann TPS ou si ou nan pwosedi pou yo depòte ou (gade anba a). Al gade 8 C.F.R. §§ 244.10; 244.18. Ou ka chwazi tou pou fè yon Mosyon pou Re-konsidere avèk Sant Sèvis ki te pran desizyon sou aplikasyon TPS ou.

Ou ka fè yon mosyon oswa yon apèl nan AAO depi ou soumèt yon Avi Apèl oswa Mosyon, Fòm I-290B. Frè pou voye yon Fòm I-290B se $630, men ou ka mande yon anilasyon frè a si ou pa gen mwayen pou peye li. Si Sant Sèvis USCIS bay refi pou TPS ou, nou rekòmande ou pou konsilte yon reprezantan legal agreye pou li detèmine si ou ta dwe pouswiv yon apèl oswa yon mosyon. Si yo te mete nan pwosedi depòtasyon, ou ka mande pou jij imigrasyon an pran desizyon sou aplikasyon TPS ou, epi jij la ap revize aplikasyon an yon fwa ankò. Si yon jij imigrasyon bay refi pou demann ou pou TPS, ou ka fè yon apèl kont refi a nan BIA.

Ou Bezwen Èd pou Ranpli yon Aplikasyon TPS?

Tanpri sonje kèk pratisyen ki pa gen otorizasyon ka eseye pran avantaj sou ou lè yo fè konnen yo kapab ranpli fòm TPS yo. Menm moun sa yo ka mande ou pou peye yo lajan pou yo ranpli fòm yo pou ou. Nou vle asire tout fiti moun k ap aplike pou TPS yo konnen kijan pou yo jwenn konsèy legal ak èd ki lejitim avèk presizyon. Gen yon lis reprezantan agreye ak founisè sèvis legal gratis oswa pou yon ti frè ki disponib sou sit wèb USCIS nan paj wèb finding legal advice (jwenn konsèy legal).

Lòt enfòmasyon

USCIS ankouraje seryezman sitwayen ayisyen yo pou yo revize aviRejis Federal yo pibliye nan dat 19 me 2011, sou fason pou ranpli yon premye fòm aplikasyon pou TPS, epi pita nan dat 23 me 2011, sou fason pou re-enskri pou TPS.     .

Pou jwenn plis enfòmasyon sou TPS, tanpri ale paj wèb TPS USCIS ki nan sit wèb www.uscis.gov. Pou lòt kesyon yo, tanpri kontakte Sant Sèvis Nasyonal Kliyan USCIS nan 1-800-375-5283 oswa 1-800-767-1833 (TTY).

Last Reviewed/Updated: