Skip to main content

Potwierdzenie spotkania w Centrum składania wniosków USCIS (USCIS Application Support Center) (Polish)

Przed podjęciem decyzji w sprawie Pana/Pani wniosku USCIS może wymagać stawienia się na rozmowę kwalifikacyjną lub złożenia odcisków palców, dostarczenia zdjęcia i/lub złożenia podpisu w dowolnym czasie w celu zweryfikowania Pana/Pani tożsamości, uzyskania dodatkowych informacji oraz sprawdzenia danych osobowych pod kątem wykroczeń i bezpieczeństwa, włącznie ze sprawdzeniem zapisów w rejestrze karnym prowadzonym przez Federalne Biuro Śledcze (Federal Bureau of Investigation -FBI). Po otrzymaniu przez biuro USCIS Pana/Pani wniosku i sprawdzeniu jego kompletności, poinformujemy Pana/Panią pisemnie (lub poprzez e-mail w przypadku osób, które złożą wniosek przez Internet), czy będzie musiał(-a) Pan/Pani przybyć na spotkanie w celu uzyskania danych biometrycznych. Jeśli spotkanie będzie wymagane, powiadomienie będzie zawierało lokalizację lokalnego lub wyznaczonego Centrum składania wniosków (ASC) biura imigracyjnego USCIS, a także datę i godzinę Pana/Pani spotkania. W przypadku niepojawienia się na spotkaniu związanym z pobraniem danych biometrycznych, USCIS może Pana/Pani wniosek odrzucić.

Proszę zapoznać się z treścią poniższego potwierdzenia (ASC) wysłanego przez USCIS. Celem tego potwierdzenia jest sprawdzenie, że wypełnił(-a) Pan/Pani wniosek, zapoznał(-a) się Pan/Pani z treścią swoich odpowiedzi oraz podanymi informacjami pod kątem kompletności, zgodności z prawdą i poprawności. Jeśli ktoś inny pomagał Panu/Pani wypełnić wniosek, osoba ta musi razem z Panem/Panią zapoznać się z treścią potwierdzenia, aby upewnić się, że rozumie Pan/Pani zawarte w nim informacje.

Ja, [DOE JOHN], rozumiem, że celem spotkania w Centrum składania wniosków biura USCIS jest złożenie odcisków palców, zrobienie zdjęcia, oraz ponowne potwierdzenie, że wszystkie przekazane przeze mnie we wniosku informacje są kompletne, prawdziwe oraz poprawne. Rozumiem, że podpiszę poniższe oświadczenie, o którego podpisanie biuro USCIS poprosi mnie w czasie składania odcisków palców, robienia zdjęcia i/lub składania podpisu w czasie spotkania w Centrum składania wniosków biura imigracyjnego USCIS.

Podpisując w tym miejscu oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, że zapoznałem(-am) się z wnioskiem, petycją lub żądaniem, którego numer znajduje się na powyższym ekranie, a także wszelkimi dokumentami uzupełniającymi, wnioskami, petycjami lub żądaniami dołączonymi do mojego wniosku, który złożyłem(-am) osobiście (lub za pośrednictwem adwokata lub upoważnionego przedstawiciela) w biurze USCIS, a wszystkie zawarte w tych materiałach informacje są kompletne, prawdziwe i poprawne.


Rozumiem również, iż składając swój podpis, odciski palców i lub w czasie robienia zdjęcia w Centrum składania wniosków biura USCIS ponownie potwierdzę, że dobrowolnie złożyłem(-am) ten wniosek; Zapoznałem(-am) się z zawartością wniosku; wszystkie podane przeze mnie informacje zawarte we wniosku oraz dokumentach uzupełniających dołączonych do mojego wniosku są kompletne, prawdziwe i poprawne; a w przypadku uzyskania pomocy w wypełnianiu tego wniosku, osoba pomagająca mi również zapoznała się z treścią Potwierdzenia spotkania wysłanego przez Centrum składania wniosków biura imigracyjnego.

Poniżej zamieszczono tekst strony zawierającej elektroniczny podpis. Wymagana jest internalizacja zarówno poświadczenia, jak i strony zawierającej podpis elektroniczny.

UWAGA: Przed wypełnieniem tej części należy zapoznać się z informacjami na temat kar podanych w instrukcji Formularza I-90, w części zatytułowanej Kary. Osoby przebywające Stanach Zjednoczonych muszą złożyć formularz I-90.

Oświadczenie wnioskodawcy

Należy zaznaczyć kratkę lub dla pozycji numer  1.a. , lub 1.b. Jeśli dotyczy, należy zaznaczyć kratkę dla pozycji numer 2.

1.a.        Potrafię czytać i rozumiem język angielski na tyle, że przeczytałem(-am) i rozumiem wszystkie pytania oraz instrukcje zawarte w tym wniosku, a także moje odpowiedzi na wszystkie pytania. Przeczytałem(-am) i rozumiem Potwierdzenie wysłane przez Centrum składania wniosków biura imigracyjnego USCIS.

 1.b.       Tłumacz/tłumaczka o imieniu, {Imię} {Nazwisko}, przeczytał(-a) mi każde pytanie zawarte w tym wniosku, a także moje odpowiedzi na pytania w języku {język tłumaczony}, w którym jestem biegły(-a). Rozumiem wszystkie zawarte w niniejszym wniosku pytania i instrukcje po ich przetłumaczeniu przez mojego tłumacza, przekazałem(-am) kompletne, prawdziwe i poprawne odpowiedzi w języku podanym powyżej. Tłumacz/tłumaczka o imieniu {Imię} {Nazwisko}, przeczytał(-a) mi też Potwierdzenie wysłane przez Centrum składania wniosków biura imigracyjnego USCIS w języku, którym jestem biegły(-a), oraz rozumiem przeczytane przez tłumacza/kę Potwierdzenie Centrum składania wniosków (ASC).

 2.          Poprosiłem(-am) o pomoc i upoważniłem(-am) {Imię osoby wypełniającej wniosek} {Nazwisko osoby wypełniającej wniosek}, który(-a) jest [który(-a) nie jest] adwokatem lub upoważnionym przedstawicielem przygotowującym wniosek w moim imieniu. Osoba pomagająca mi w przygotowaniu wniosku zapoznała się i potwierdziła ze mną Potwierdzenie spotkania wysłane przez Centrum składania wniosków biura imigracyjnego USCIS , które zrozumiałem(-am).

Poprosiłem(-am) o pomoc i upoważniłem(-am) {Imię osoby wypełniającej wniosek} {Nazwisko osoby wypełniającej wniosek}, który(-a) nie jest adwokatem lub upoważnionym przedstawicielem przygotowującym wniosek w moim imieniu. Osoba pomagająca mi w przygotowaniu wniosku zapoznała się i potwierdziła ze mną Potwierdzenie spotkania wysłane przez Centrum składania wniosków biura imigracyjnego USCIS, które zrozumiałem(-am).

Poświadczenie wnioskodawcy

Kopie wszelkich złożonych przeze mnie dokumentów są dokładnymi fotokopiami niezmienionych, oryginalnych dokumentów, i rozumiem, że biuro USCIS może wymagać ode mnie przesłania w późniejszym terminie oryginalnych dokumentów. Ponadto zezwalam na wydanie dowolnych informacji z części lub wszystkich moich zapisów, które mogą być wymagane przez biuro USCIS do określenia mojej kwalifikacji do żądanych przeze mnie świadczeń imigracyjnych.

Dodatkowo zezwalam na ujawnienie informacji zawartych w tym wniosku, dokumentach uzupełniających oraz moich zapisach w biurze USCIS, innym podmiotom oraz osobom, w razie potrzeby, jeśli jest to wymagane w świetle przepisów imigracyjnych Stanów Zjednoczonych.

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że informacje zawarte we wniosku oraz wszystkich załączonych do niego dokumentach zostały przekazane przeze mnie osobiście, oraz że są one kompletne, prawdziwe oraz poprawne.

Last Reviewed/Updated: