The Haitian Family Reunification Parole (HFRP) Program (Haitian Creole)

Pwogram Liberasyon Kondisyonèl pou Regwoupman Fanmi Ayisyen

Pwogram Liberasyon Kondisyonèl pou Regwoupman Fanmi Ayisyen (Haitian Family Reunification Parole, HFRP) an te etabli nan ane 2014 pou pèmèt kèk sitwayen Ameriken ak rezidan pèmanan legal aplike pou liberasyon kondisyonèl pou manm fanmi yo ki Ayiti. Si yo jwenn liberasyon kondisyonèl, manm fanmi sa yo te kapab vini Etazini anvan dat priyorite viza imigran yo a vini aktyèl. Yon fwa yo nan peyi Etazini, etranje sa yo kapab aplike pou jwenn otorizasyon travay diskresyonè pandan y ap tann pou yo aplike pou estati rezidan pèmanan legal.

Mete Fen nan Pwogram HFRP a

Nan mwa out 2019 la, nou te anonse entansyon nou pou mete fen nan pwogram HFRP a. Nan Dec. 23, nou te pibliye yon avi Rejis Federal ki mande kòmantè piblik sou chanjman ki pwopoze nan enstriksyon yo pou Fòm I-131, Aplikasyon pou Dokiman Vwayaj, ki pral mete fen nan Pwogram HFRP a si chanjman nan enstriksyon pou fòm sa yo finalize. Dapre avi a, nan kad finisman pwogram HFRP a:

 • Moun yo ki sou liberasyon kondisyonèl nan moman an pral kenbe peryòd liberasyon kondisyonèl aktyèl yo a jiskaske li ekspire (amwenske li fini yon lòt fason) epi ka aplike pou yon nouvo peryòd liberasyon kondisyonèl ("nouvo liberasyon kondisyonèl") dapre kondisyon orijinal pwogram lan. Si ou se yon moun ki sou liberasyon kondisyonèl nan moman an, tanpri li seksyon Moun ki sou Liberasyon Kondisyonèl Aktyèl yo nan peyi Etazini ki anba a pou jwenn enfòmasyon ki enpòtan;
 • Nou pral trete nèt deman pou HFRP ki soumèt anvan dat anvigè nouvo Fòm I-131 an dapre kondisyon orijinal pwogram lan. Nou pral mete ajou paj sa a avèk dat anvigè a si chanjman nan enstriksyon pou fòm yo finalize; epi
 • N ap rejte nouvo aplikasyon yo pou Pwogram HFRP ki gen so lapòs nan dat oswa apre dat anvigè nouvo enstriksyon pou fòm yo. Nou pral mete ajou paj sa a lè nou konnen dat anvigè a.

Moun ki sou Liberasyon Kondisyonèl Aktyèl yo nan Etazini

Liberasyon Kondisyonèl se pa yon viza imigran epi li pa menm bagay ak lè ou gen yon estati rezidan pèmanan legal (LPR) (lè ou gen Kat Vèt). Liberasyon Kondisyonèl la tanporè epi pèmèt ou legalman prezan nan peyi Etazini pandan peryòd liberasyon kondisyonèl ou a ak aplike pou otorizasyon travay diskresyonè.

Ou kapab wè kilè peryòd liberasyon kondisyonèl ou a ekspire sou Fòm I-94 elektwonik, Dosye Rive/Depa ou a.

Aplike pou Estati Rezidan Pèmanan Legal/Kat Vèt

Kòm yon etranje ki sou liberasyon kondisyonèl nan kad pwogram HFRP a, nou espere w ap aplike pou estati LPR (yon Kat Vèt) osito viza imigran ou an disponib—jeneralman nan entèval de ane ou sou liberasyon kondisyonèl nan peyi Etazini. Se responsablite ou pou swiv lè viza imigran ou an disponib. Nou pa voye avi ba ou pou alète ou lè viza imigran ou disponib, ni nou pa swiv tou si benefisyè derive yo "depase laj" pou kalifikasyon pou yon Kat Vèt epi ka bezwen depoze yon nouvo petisyon oswa aplikasyon. (Gade paj Lwa sou Pwoteksyon Estati Timoun (Child Status Protection Act, CSPA) nou an pou jwenn plis enfòmasyon.)

Tanpri gade enfòmasyon sou fason pou tcheke si viza imigran ou an disponib nan lang Anglè oswa Kreyòl Ayisyen.

Si viza imigran ou an disponib, peryòd liberasyon kondisyonèl ou a pa ekspire, epi ou swete rete nan peyi Etazini yon fason pèmanan, ou dwe aplike pou estati LPR lè ou ranpli Fòm I-485, Aplikasyon pou Enskri pou Rezidans Pèmanan oswa Ajiste Estati, ansanm ak nenpòt fòm obligatwa ak prèv inisyal, ki gen ladan Fòm I-864, Afidavit Sipò. Ou ka swete konsidere tou pou mande "nouvo liberasyon kondisyonèl" si tretman viza imigran an pa fini nan moman liberasyon kondisyonèl ou a ekspire.

Menm si viza imigran ou an disponib, ou pa kalifye pou ajiste estati ou si peryòd liberasyon kondisyonèl ou a ekspire deja epi ou pa te jwenn apwobasyon pou nouvo liberasyon kondisyonèl oswa pa te jwenn estati imigran. Si se nan sitiyasyon sa ou ye, ou ka vin gen yon prezans ki ilegal (gade seksyon Prezans Ilegal ki anba a pou jwenn plis detay).

Si ou depoze Fòm I-485 lan epi li annatant, ou ka swete konsidere mande nouvo liberasyon kondisyonèl anvan peryòd liberasyon kondisyonèl aktyèl ou a ekspire. Si nou rejte oswa refize Fòm I-485 ou an, ou ka vin gen prezans ilegal si peryòd liberasyon kondisyonèl ou a ekspire epi ou pa te mande ak jwenn apwobasyon pou nouvo liberasyon kondisyonèl oswa jwenn yon estati imigrasyon.  Prezans ilegal vle di nou konsidere ou nan peyi Etazini san otorizasyon epi ou ka sijè ak pwosedi depòtasyon. Gade seksyon prezans ilegal ki anba a pou jwenn plis detay.

Si ou te depoze yon Fòm I-485 epi nou rejte oswa refize li, ou ka twouve ou nan peyi Etazini yon fason ilegal ak vin gen yon prezans ilegal si peryòd liberasyon kondisyonèl ou a te ekspire epi ou pa te jwenn yon estati imigrasyon oswa pa te apwouve pou nouvo liberasyon kondisyonèl. Ou ka toujou vle konsidere mande yon nouvo peryòd liberasyon kondisyonèl.

Mande nouvo liberasyon kondisyonèl
Pou mande yon nouvo peryòd liberasyon kondisyonèl (nouvo liberasyon kondisyonèl), ou dwe:

 • Depoze yon nouvo Fòm I-131, Aplikasyon pou Dokiman Vwayaj, ak peye frè nesesè yo (oswa mande yon egzansyon frè);
 • Bwat Tchèk 1.f. nan Pati 2 fòm lan;
 • Ekri "nouvo liberasyon kondisyonèl HFRP" nan pati anlè aplikasyon an; epi
 • Ajoute yon nouvo Fòm I-134, Afidavit Sipò, ak nenpòt prèv pou sipòte nouvo liberasyon kondisyonèl, ki gen ladan yon eksplikasyon ak dokiman jistifikatif ki demontre nesesite pou jwenn yon peryòd liberasyon kondisyonèl adisyonèl ki otorize.

Si peryòd liberasyon kondisyonèl ou a sou wout ekspire epi ou pa te mande ni jwenn nouvo liberasyon kondisyonèl oswa yon estati imigrasyon, ou dwe mande nouvo liberasyon kondisyonèl pou ou ka rete legalman nan peyi Etazini. Nou pral konsidere demann pou nouvo liberasyon kondisyonèl yo sou yon baz ka pa ka nan kad menm kondisyon pwogram HFRP a. Demann yo dwe soumèt omwen 90 jou anvan dat ekspirasyon liberasyon kondisyonèl ou a pou pèmèt gen tan pou tretman.

Si peryòd liberasyon kondisyonèl ou a deja ekspire, men ou poko mande ni jwenn nouvo liberasyon kondisyonèl, estati LPR oswa yon estati imigrasyon, lè sa a, ou ka nan peyi Etazini ilegalman; sepandan, ou ka toujou mande nouvo liberasyon kondisyonèl. Ou dwe soumèt yon demann konplè pou nouvo liberasyon kondisyonèl osito sa posib. Si nou apwouve demann ou an, ou ka kalifye pou aplike pou estati LPR lè viza imigran ou an disponib. Sepandan, si nou refize demann ou an, ou ka twouve ou nan peyi Etazini ilegalman jiskaske ou kite peyi a.

Prezans Ilegal
Prezans ilegal nan peyi Etazini kapab gen konsekans grav nan zafè imigrasyon:

  • Ou ka pa kapab ajiste estati ou si ou te nan peyi Etazini ilegalman nan nenpòt moman piske ou te rive kòm yon moun ki sou liberasyon kondisyonèl. Sa vle di, w ap gen pou kite Etazini pou ou ka aplike pou yon viza imigran pou retounen Etazini kòm yon rezidan pèmanan ki legal; epi
  • Si ou te Etazini ilegalman pandan plis pase 180 jou, ou ka sijè ak blokaj pou prezans ilegal, tou depann de laj ou. Sa vle di ou ka pa otorize retounen nan peyi Etazini pou swa twa oswa 10 ane tou depann de kantite tan ou te fè nan peyi a ilegalman, amwenske ou resevwa yon egzansyon. Pou jwenn plis enfòmasyon, vizite paj Prezans Ilegal ak Blokaj pou Admisyon nou an.
    

Si ou sijè ak yon blokaj pou prezans ilegal, ou ka aplike pou yon egzansyon lè ou ranpli Fòm I-601A, Egzansyon Pwovizwa pou Prezans Ilegal, anvan ou kite Etazini pou ou ka parèt nan anbasad Etazini oswa Konsila Etazini pou entèvyou pou viza imigran. Pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou ou aplike pou yon egzansyon apre ou kite Etazini, ale nan paj Fòm I-601,  Aplikasyon pou Egzansyon Rezon Inadmisibilite, nou an.

Ou ka chèche konsèy jiridik oswa konsilte yon founisè sèvis imigrasyon otorize konsènan sitiyasyon ou an.

Aplikasyon pou Otorizasyon Travay

Yon fwa ou se yon moun ki sou liberasyon kondisyonèl Etazini nan kad pwogram HFRP a, ou kalifye pou aplike pou otorizasyon travay diskresyonè nan USCIS.

Pou aplike pou otorizasyon travay diskresyonè, ou dwe soumèt Fòm I-765, Aplikasyon pou Otorizasyon Travay, avèk frè ki nesesè a.

Si ou te travay deja san otorizasyon nan peyi Etazini, ou ka bezwen aplike epi fè demann nan lòt peyi pou yon viza imigran olye ou aplike pou estati LPR nan peyi Etazini.

Kalifikasyon pou Kèk Avantaj

Yon fwa ou se yon moun ki sou liberasyon kondisyonèl nan kad pwogram HFRP a, ou satisfè definisyon yon patisipan Kiben/Ayisyen epi ka kalifye pou ou resevwa avantaj piblik. Pou jwenn plis enfòmasyon, gade seksyon 501(e)(1) Lwa sou Edikasyon ak Asistans pou Refijye (Refugee Education and Assistance Act, REAA) ane 1980 an.

W ap kalifye pou aplike pou avantaj ak sèvis apati dat ou te premye antre nan estati Kiben/Ayisyen. Se dat ou antre nan peyi Etazini avèk estati liberasyon kondisyonèl.

Mete Fen nan Liberasyon Kondisyonèl Ou

Si ou te deja sou liberasyon kondisyonèl nan peyi Etazini, liberasyon kondisyonèl ou ka otomatikman fini si:

 • Ou kite Etazini; oswa
 • Peryòd liberasyon kondisyonèl ou a ekspire.

Depatman Sekirite Enteryè (Department of Homeland Security, DHS) ka deside tou mete fen nan liberasyon kondisyonèl ou pou lòt rezon, tankou vyolasyon nenpòt lwa nan peyi Etazini.

Nan moman sa a, ou te sou liberasyon kondisyonèl nan peyi Etazini nan kad Pwogram HFRP, w ap kenbe liberasyon kondisyonèl ou a jiskaske li ekspire epi ou kapab aplike pou nouvo liberasyon kondisyonèl amwenske ou sijè ak rezon pou mete fen yo dapre règleman DHS yo nan 8 seksyon 212.5(e) CFR.

Poukisa N ap Mete Fen nan Pwogram HFRP a

Nan dat 25 janvye 2017, Prezidan Trump te siyen yon Dekrè Egzekitif ki rele, Amelyorasyon Sekirite sou Fwontyè ak Imigrasyon ki te mande DHS pou pran mezi pou asire ke otorite liberasyon kondisyonèl nan seksyon 212(d)(5)Lwa sou Imigrasyon ak Nasyonalite (8 U.S.C. seksyon 1182(d)(5)) egzèse sèlman sou yon baz ka pa ka an akò ak langaj senp lwa a, ak sèlman lè yon moun demontre rezon imanitè ijan oswa yon gwo enterè piblik. Apre revizyon dekrè egzekitif la ak Pwogram HFRP a, nou te deside mete fen nan pwogram lan.

Chanjman sa a pa afekte moun yo ki sou liberasyon kondisyonèl nan moman an, ki pral kenbe peryòd liberasyon kondisyonèl aktyèl yo jiskaske li ekspire epi ka mande nouvo liberasyon kondisyonèl dapre kondisyon orijinal Pwogram HFRP a. Moun yo ki sou liberasyon kondisyonèl HFRP a ka toujou aplike pou ajiste estati yo lè yo vin kalifye pou fè sa. Gade seksyon Moun ki sou Liberasyon Kondisyonèl Aktyèl yo nan Etazini pou jwenn plis enfòmasyon.

Aplike pou HFRP

Seksyon sa a gen ladan enfòmasyon sou sijè annapre yo:

 • Kalifikasyon pou HFRP
 • Pwosesis Envitasyon
 • Kijan pou Aplike
 • Tretman Aplikasyon ou
 • Entèvyou
 • Pwosesis Apre Entèvyou

Kalifikasyon pou HFRP

Nou itilize kondisyon annapre yo nan pwogram HFRP a:

Kondisyon

Definisyon

Demandè

Sitwayen Ameriken an oswa LPR la nan peyi Etazini ki te depoze Fòm I-130 lan, Petisyon pou Fanmi Etranje, nan non yon fanmi k ap viv Ayiti, ke nou apwouve.

Sèlman demandè ki kalifye yo kapab depoze aplikasyon pou avantaj yo nan kad Pwogram HFRP a.

Benefisyè

Manm fanmi an Ayiti yo ki ka benefisye petisyon pou fanmi (Fòm I-130) ki te depoze ak apwouve nan non yo, epi ki ka sou liberasyon kondisyonèl nan peyi Etazini si yo apwouve nan kad Pwogram HFRP a.

Benefisyè yo gen ladan benefisyè prensipal la, benefisyè derive yo ak benefisyè derive siplemantè yo.

Benefisyè prensipal

Manm fanmi Ayisyen ke demandè a te depoze Fòm I-130 lan pou li a.

Pa egzanp, benefisyè prensipal la ka se konjwen oswa pitit yon LPR, oswa pitit gason, pitit fi oswa pitit gason/fi adilt yon sitwayen Ameriken.

Benefisyè derive yo

Konjwen benefisyè prensipal la ak timoun selibatè ki gen mwens pase 21 ane a. Yo ka sou lis Fòm I-130 ki apwouve a tou.

Benefisyè yo ka kalifye pou liberasyon kondisyonèl sou baz relasyon yo ak benefisyè prensipal la. Si nou pa apwouve benefisyè prensipal la pou liberasyon kondisyonèl, nou p ap apwouve benefisyè derive yo.

Benefisyè derive siplemantè

Si yon benefisyè prensipal te marye oswa gen yon timoun depi nou te apwouve Fòm I-130 lan, konjwen oswa timoun selibatè ki gen mwens pase 21 ane sa a ka tounen yon benefisyè derive siplemantè epi ka kalifye pou liberasyon kondisyonèl sou baz relasyon li ak benefisyè prensipal la.

Kiyès ki Kalifye pou Aplike

Ou ka mande liberasyon kondisyonèl pou fanmi ou ki kalifye Ayiti si ou satisfè kondisyon annapre yo:

 • Ou se swa yon sitwayen Ameriken oswa LPR;
 • Ou te depoze Fòm I-130, Petisyon pou Fanmi Etranje, pou yon manm fanmi Ayisyen epi nou te apwouve li nan dat 18 desanm 2014 oswa anvan sa;
 • Yon viza imigran poko disponib pou fanmi ou an; epi
 • Ou te resevwa yon envitasyon ki sòti nan Sant Viza Nasyonal (National Visa Center, NVC) Depatman Eta a pou patisipe nan pwogram HFRP a. Tanpri gade seksyon Pwosesis Envitasyon an sou paj sa a pou plis enfòmasyon.

Si ou pa satisfè tout kondisyon ki anwo yo lè nou pwononse nou sou aplikasyon ou an pou avantaj HFRP yo, n ap refize aplikasyon ou an epi nou p ap ranbouse frè ou yo.

Yon demandè kalifye pral sèlman kapab aplike nan non yon manm fanmi (benefisyè) ki se:

 • Yon sitwayen Ayisyen, si se benefisyè prensipal la; epi
 • Benefisyè yon Fòm I-130 ke nou te apwouve nan dat 18 desanm 2014 oswa anvan (ki gen ladan nenpòt konjwen oswa timoun ki akonpaye oswa "ki gen pou vin jwenn li"). Pou plis enfòmasyon, gade seksyon 203(d) Lwa sou Imigrasyon ak Nasyonalite (INA), 8 Kòd Etazini (U.S.C.) 1153(d).

Kiyès ki Pa Kalifye

Moun annapre yo pa kalifye pou patisipe nan Pwogram HFRP a:

 • Etranje ki kalifye kòm fanmi dirèk. (Gade INA seksyon 201(b)(2)(A)(i), 8 U.S.C. seksyon 1151(b)(2)(A)(i).) Liberasyon Kondisyonèl p ap disponib pou etranje sa yo akòz yo ka chèche viza imigran touswit pou vwayaj nan peyi Etazini yon fwa nou apwouve Fòm I-130 yo a. Fanmi dirèk yo se:
  • Konjwen sitwayen Ameriken;
  • Timoun selibatè ki gen mwens pase 21 ane sitwayen Ameriken; epi
  • Paran sitwayen Ameriken ki gen plis pase 21 ane.
 • Etranje ki pa kapab patisipe nan yon entèvyou an pèsòn an Ayiti;
 • Benefisyè Fòm I-130 yo ke nou te apwouve apre 18 desanm 2014;
 • Benefisyè Fòm I-130 ki apwouve yo kote fanmi k ap fè demann yo nan peyi Etazini pa te resevwa yon envitasyon ki sòti nan NVC ki endike ke yo kalifye pou aplike pou pwogram HFRP a.

Si ou se benefisyè yon Fòm I-130 apwouve k ap viv Ayiti, ou pa kapab aplike pou Pwogram HFRP a pou tèt ou oswa pou manm fanmi ou. Demandè Ameriken ou an dwe aplike nan non ou.

Konjwen ak Timoun Benefisyè Prensipal la (Benefisyè Derive)

Si konjwen benefisyè prensipal la ak timoun selibatè ki gen mwens pase 21 ane (ke yo rele benefisyè derive yo) nonmen sou Fòm I-130 apwouve a, yo ka kalifye pou avantaj nan kad Pwogram HFRP a. Nenpòt demann liberasyon kondisyonèl ou depoze nan non yo dwe depoze nan menm moman ou depoze yon demann liberasyon kondisyonèl pou benefisyè prensipal la. Yo pral kalifye pou liberasyon konndisyonèl sèlman si nou apwouve benefisyè prensipal pou liberasyon kondisyonèl la, epi yo pral endepandamman bezwen etabli ke yo admisib pou peyi Etazini.

Si ou pa depoze yon aplikasyon pou Pwogram HFRP pou benefisyè prensipal la, oswa si nou detèmine ke benefisyè prensipal la pa kalifye pou Pwogram HFRP a, konjwen ak timoun yo p ap kalifye pou liberasyon kondisyonèl nan kad Pwogram HFRP a.

Mande pou Ajoute yon Konjwen oswa Timoun nan yon Fòm I-130 Apwouve (Benefisyè Derive Siplemantè)

Si yon benefisyè prensipal te marye oswa te gen yon timoun apre nou apwouve Fòm I-130 lan, ou ka depoze yon aplikasyon pou Pwogram HFRP a nan non konjwen ak/oswa timoun ki gen mwens pase 21 ane (ki souvan rele derive "siplemantè") benefisyè prensipal la

Derive siplemantè yo pa pral sou lis nan lèt envitasyon NVC a. Kòm yon demandè kalifye, ou ka toujou depoze yon aplikasyon pou Pwogram HFRP nan non yo si:

 • Nou resevwa aplikasyon siplemantè yo avèk pake aplikasyon ki depoze pou benefisyè prensipal la; epi
 • Ou menm, demandè a, bay prèv nesesè pou etabli relasyon kalifikasyon paran derive siplemantè a.

Limit Laj pou Benefisyè yo

Pa gen laj limit pou benefisyè prensipal Fòm I-130 yo. Sepandan, nenpòt timoun derive dwe gen mwens pase 21 ane nan dat nou resevwa aplikasyon ou depoze a. Lèt envitasyon an pral enfòme pou ou pa depoze aplikasyon pou Pwogram HFRP yo pou timoun derive ki pral gen 21 ane oswa plis nan moman ou depoze aplikasyon an.

N ap refize nenpòt Fòm I-131 ki te soumèt pou timoun derive yo ki gen 21 ane oswa plis nan dat nou resevwa aplikasyon ki depoze a. Nou p ap retounen frè depo ki gen rapò yo.

N ap kontinye trete aplikasyon yo pou nenpòt lòt benefisyè, ki gen ladan benefisyè prensipal la ak konjwen ak timoun selibatè ki gen mwens pase 21 ane yo.

Sikonstans Ki Ta Ka Afekte Kalifikasyon

Tablo anba a gen sikonstans ki ta ka afekte kalifikasyon pou Pwogram HFRP a.

Ayisyen k ap viv andeyò Ayiti.

Pandan Pwogram HFRP a fèt pou Ayisyen k ap viv Ayiti, Ayisyen k ap viv andeyò Ayiti yo pa gen restriksyon pou gen aksè ak pwogram lan epi ka toujou kalifye pou pwogram lan. Si benefisyè a nan peyi Etazini oswa nan yon lòt peyi, benefisyè a dwe vwayaje Ayiti pou entèvyou Pwogram HFRP a pou li konsidere pou liberasyon kondisyonèl.

Benefisyè yo nan peyi Etazini, ki gen ladan sila yo ki gen TPS, ki deside vwayaje Ayiti pou entèvyou, dwe toudabò jwenn pèmi liberasyon kondisyonèl ki sòti nan USCIS. San pèmi liberasyon kondisyonèl la, yo ka pa kapab retounen Etazini si nou refize aplikasyon pou Pwogram HFRP yo a.

Si benefisyè prensipal la nan peyi Etazini oswa nan yon lòt peyi epi p ap retounen Ayiti pou entèvyou nan kad Pwogram HFRP a, ou pa dwe aplike pou fanmi derive benefisyè prensipal la ki Ayiti paske n ap refize aplikasyon sa yo. Nou kapab sèlman apwouve fanmi derive pou liberasyon kondisyonèl si nou apwouve benefisyè prensipal la.

Tounen yon sitwayen Ameriken

Si ou se yon LPR epi tounen yon sitwayen Ameriken apre ou fin byen aplike pou Pwogram HFRP ou a avèk nou, ou ka chwazi fè fanmi dirèk ou a kontinye nan pwosesis pou liberasyon kondisyonèl la. Kòm altènativ, ou ka chwazi fè yo antre nan pwosesis viza pou imigran apre peman tout frè viza imigran ki aplikab yo.

Si ou tounen yon sitwayen Ameriken anvan ou aplike pou Pwogram HFRP a, n ap refize nenpòt aplikasyon ou depoze nan non fanmi dirèk ou yo.

Maryaj

Yon chanjman nan eta sivil yon Fòm I-130 yon fanmi benefisyè ka afekte kalifikasyon pou Pwogram HFRP a.

Fanmi ki marye yo ki pa kalifye pou Pwogram HFRP a gen ladan:

 • Yon timoun ou depoze yon Fòm I-130 pou li nan kad dezyèm preferans fanmi an. Si timoun ou an marye apre nou te apwouve Fòm I-130 lan, li pa yon timoun ankò anba INA a epi pa kalifye pou avantaj nan petisyon viza a. (Seksyon 101(b)(1) INA a defini yon timoun tankou "yon moun selibatè ki gen mwens pase 21 ane".) Dezyèm preferans lan disponib pou LPR yo ki swete mennen konjwen ak timoun selibatè yo nan peyi Etazini, kèlkeswa laj timoun yo; epi
 • Yon timoun benefisyè prensipal la ou te depoze Fòm I-130 lan pou li, ke yo konnen tankou yon timoun derive. Si timoun lan marye apre nou apwouve Fòm I-130 lan, li pa yon timoun ki anba INA a ankò, menm si li gen mwens pase 21 ane, epi ka pa gen estati derive apati benefisyè prensipal la.

Pwosesis Envitasyon

Si ou kalifye pou aplike pou pwogram lan nan non fanmi ou ki Ayiti, w ap resevwa yon lèt envitasyon ki sòti nan NVC, ki gen ladan yon delè pou aplike. N ap voye envitasyon an pa lapòs nan dènye adrès NVC gen pou ou a. Ou dwe resevwa notifikasyon ki sòti nan NVC sou kalifikasyon ou pou ou aplike pou Pwogram HFRP a anvan ou soumèt aplikasyon ou.

Kantite envitasyon nou voye chak ane depann de kantite benefisyè ki gen viza yo ki ta dwe disponib nan anviwon 18 - 42 mwa apati dat nou te voye envitasyon yo. Kantite envitasyon nou voye chak ane ka limite sou baz kapasite operasyonèl gouvènman Etazini an nan peyi Ayiti ak disponiblite resous gouvènman Etazini an pou ede benefisyè yo nan pwogram lan.

Si ou se yon demandè ki kwè ou ka kalifye pou pwogram HFRP a, tanpri asire ke NVC gen adrès lapòs aktyèl ou. Ou kapab kontakte NVC atravè Fòmilè Ransèyman Piblik li a. Si avoka ou a pa reprezante ou ankò, tanpri enfòme NVC sa.

Kijan NVC Voye Envitasyon yo

Nan kad Pwogram HFRP a, NVC pral voye envitasyon bay demandè Fòm I-130 ki apwouve yo sou baz dat lè viza imigran pou manm fanmi yo ta dwe vin aktyèl. NVC a pral idantifye Fòm I-130 apwouve yo avèk dat pou depoze (dat priyorite) ki ta dwe vin aktyèl nan apeprè 18 - 42 mwa epi yo pral voye envitasyon bay demandè Ameriken yo.

Ou p ap resevwa envitasyon pou ou aplike pou Pwogram HFRP a si:

 • Ou gen mwens pase 18 mwa pou tann apati lè envitasyon yo te sòti a anvan manm fanmi ou yo ta dwe resevwa viza imigran yo a, akòz gen chans ke y ap kapab imigre nan peyi Etazini prèske osi vit tankou nan tretman viza imigran tradisyonèl la. Pa egzanp, konjwen ou ki Ayiti p ap kalifye pou yon envitasyon kounye a si:
  • Li se benefisyè yon Fòm I-130 ke nou te apwouve anvan anons Pwogram HFRP a; epi
  • Viza li a ta dwe disponib nan entèval sèt mwa.
 • Viza imigran manm fanmi ou an p ap disponib pandan plis pase 42 mwa apati lè envitasyon yo te sòti a. Pa egzanp, sè ou ki Ayiti p ap kalifye pou yon envitasyon kounye a si:
  • Li se benefisyè yon Fòm I-130 ke nou te apwouve anvan anons Pwogram HFRP a; epi
  • Viza li a p ap disponib pandan plis pase kat ane.

Sepandan, li ka kalifye pou yon envitasyon yon fwa dat priyorite viza li a nan entèval 18 - 42 mwa yo.

Kijan pou Aplike

PA aplike pou Pwogram HFRP a jiskaske NVC envite ou pou fè sa. Benefisyè potansyèl an Ayiti yo pa kapab aplike pou tèt yo.

Pandan Pwogram HFRP a ofri posiblite pou manm fanmi ou vin jwenn ou nan peyi Etazini pandan y ap tann viza imigran yo disponib, pwogram lan se pa pou tout moun.

Anvan ou aplike nan non fanmi ou, tanpri konsidere enfòmasyon annapre yo:

 • Nou pa kapab prevwa nan ki vitès fanmi ou ka antre vin jwenn ou nan kad Pwogram HFRP a konparativman ak pwosesis viza imigran an. Tan fanmi ou ap pran pou vin jwenn ou Etazini depann de faktè tankou kilè viza a ap gentan disponib, kilè ou te aplike pou Pwogram HFRP a nan non yo, si nou bezwen enfòmasyon anplis nan men ou pou etabli kalifikasyon pou pwogram lan, epi kilè fanmi ou an ap vwayaje Etazini apre apwobasyon an.
 • Yon etranje ki sou liberasyon kondisyonèl nan peyi Etazini nan kad Pwogram HFRP a ta dwe aplike pou estati LPR (yon Kat Vèt) yon fwa viza li vini disponib. Nou prevwa viza pou benefisyè Pwogram HFRP yo ap disponib nan entèval de ane apre yo resevwa liberasyon kondisyonèl nan peyi Etazini. Pou aplike pou yon Kat Vèt, chak benefisyè (swa se yon benefisyè prensipal oswa yon benefisyè derive) dwe depoze Fòm I-485, Aplikasyon pou Enskri pou Rezidans Pèmanan oswa Ajiste Estati, epi peye frè depo a.
 • Demandè yo pral gen obligasyon pou depoze aplikasyon pou Pwogram HFRP a pou tout manm fanmi yo ki asosye ak menm Fòm I-130 apwouve a nan menm moman an. N ap konsidere benefisyè derive yo ki sou Fòm I-130 pou liberasyon kondisyonèl si benefisyè prensipal sou Fòm I-130 lan apwouve pou liberasyon kondisyonèl. Benefisyè derive yo pa kalifye pou Pwogram HFRP a poukont yo, epi n ap refize nenpòt aplikasyon Fòm I-131 nan non yo si nou pa apwouve benefisyè prensipal la pou liberasyon kondisyonèl.
 • Timoun derive yo ki sou lis Fòm I-130 apwouve ki deja oswa ki pral gen 21 ane oswa plis anvan ou depoze aplikasyon pou Pwogram HFRP a ba nou p ap kalifye pou Pwogram HFRP a. Nou konsidere dat yon aplikasyon depoze a kòm dat biwo USCIS ki sou lis lèt envitasyon NVC a resevwa li. Si ou depoze yon aplikasyon nan non yon timoun derive epi nou resevwa li apre timoun lan fin gen 21 ane, n ap refize aplikasyon ou an.
 • Aplike pou Pwogram HFRP a ka pa pèmèt regwoupman fanmi pi rapid pou demandè LPR yo ki ta dwe natiralize nan yon ane. Yon fwa LPR yo tounen sitwayen Ameriken, viza imigran pou konjwen ak timoun selibatè ki gen mwens pase 21 an ap disponib touswit. Kidonk, menm si yo te resevwa envitasyon pou aplike pou Pwogram HFRP a, LPR yo ki toupre pou tounen sitwayen Ameriken pa ta dwe soumèt Fòm I-131 yo a san yo pa byen evalye anvan depans ak avantaj Pwogram HFRP a konparativman ak pwosesis viza imigran an.

Prepare Pake Aplikasyon Ou

Si ou pèdi envitasyon ekri NVC te voye ba ou a, nou ka toujou aksepte pake aplikasyon ou an. Sepandan, ou dwe soumèt tout lòt dokiman obligatwa yo lè ou depoze pake aplikasyon ou an nan kòf USCIS la.

Ou pa kapab aplike pou Pwogram HFRP a jiskaske ou resevwa yon envitasyon ki sòti nan NVC. Si ou aplike pou pwogram lan epi ou pa kalifye, n ap refize aplikasyon ou an epi nou p ap ranbouse ou frè aplikasyon an.

Si ou swete gen fanmi ou ki konsidere pou Pwogram HFRP a, ou dwe swiv enstriksyon aplikasyon espesifik Pwogram HFRP a nan lèt NVC (ki anba a tou) epi soumèt dokimantasyon ki egzije nan kòf la nan delè aplikasyon ki endike nan lèt la:

 • Ranpli yon Fòm I-131, Aplikasyon pou Dokiman Vwayaj apa, pou chak manm fanmi ki kalifye pou patisipe nan Pwogram HFRP a;
  • Ranpli pati 1, 2, 7, 8 ak 9 Fòm I-131 an;
  • Pati 1 an mande enfòmasyon sou ou, demandè a;
  • Nan Pati 2 a, Kalite Aplikasyon, bwat tchèk 1.F, M ap aplike pou yon Dokiman Pèmi Liberasyon Kondisyonèl pou yon moun ki andeyò Etazini;
  • Atik 2.A-2.P mande enfòmasyon sou manm fanmi ou, benefisyè a;
  • Nan Pati 8 la, siyen li ou menm, kòm demandè a;
 • Ekri "HFRP" an lèt majiskil nan pati anlè Fòm I-131 an;
 • Ajoute de foto (tankou paspò) manm fanmi an;
 • Ajoute yon fotokopi Fòm I-797 ou an, Avi Aksyon, avi apwobasyon Fòm I-130 ou an, oswa yon kopi enprime nan Estati Dosye sou Entènèt, ki montre apwobasyon an;
 • Ajoute frè ki aplikab la oswa yon demann pou egzansyon frè. (Ou ka mande yon egzansyon frè lè ou soumèt Fòm I-912, Demann pou Egzansyon Frè. Pou jwenn plis enfòmasyon, gade paj Gid sou Egzansyon Frè nou an.);
 • Ranpli yon Fòm I-134, Afidavit Sipò apa, avèk dokiman jistifikatif pou chak manm fanmi. Ou ka soumèt afidavit Fòm I-134 yo apati plizyè esponnsò pou montre gen ase revni oswa resous finansye pou sipòte chak manm fanmi; epi
 • Yon kopi lèt envitasyon NVC a.

Soumèt Pake Aplikasyon Ou an

Ou dwe aplike pou tout fanmi ki kalifye ki asosye ak menm Fòm I-130 ki apwouve a nan menm moman an pou nou kapab trete yo ansanm. Voye tout bagay pa lapòs nan yon sèl pake bay: 

USCIS
P.O. Box 8500
Chicago, IL 60680-4120

Lè ou pa soumèt aplikasyon yo ansanm, sa afekte kapasite nou pou detèmine kalifikasyon, epi nou ka refize tout oswa kèk nan aplikasyon ki gen rapò yo.

Ou pa kapab depoze aplikasyon ou an elektwonikman atravè sistèm depo sou entènèt nou an nan moman sa a.

Dat Limit pou Aplike

Pwogram HRFP a gen yon dat limit akòz avantaj yo depann de tan. Dat limit aplikasyon an pral gen ladan envitasyon ou te resevwa nan NVC a, men an jeneral, w ap gen sis mwa apati dat lèt envitasyon NVC a pou ou aplike.

Tretman Aplikasyon Ou

Apre ou fin voye pake ou a pa lapòs nan kòf USCIS la, n ap voye li bay sant sèvis USCIS la pou yo pran desizyon. Sant sèvis la pral verifye ke se yon demandè kalifye ki depoze pake a, sa vle di ou te resevwa yon envitasyon pou aplike pou pwogram lan. Anplis de sa, sant sèvis la pral revize dokiman yo ak pran desizyon si benefisyè a ka kalifye pou liberasyon kondisyonèl. Sant sèvis la ka mande prèv anplis, refize oswa apwouve kondisyonèlman aplikasyon ou an.

Si sant sèvis la apwouve kondisyonèlman aplikasyon ou an, yo pral voye li bay NVC. Yo pral enfòme ou nan entèval 60 jou ke yo te resevwa dosye ou a.

Si nou refize Fòm I-131 ou te depoze a nan kad Pwogram HFRP a, desizyon an final. Sepandan, benefisyè a gendwa toujou kalifye pou tretman viza imigran sou baz Fòm I-130 apwouve a ki te depoze nan non ou. Lè viza imigran etranje a disponib, li kapab kontakte NVC pou kòmanse pwosesis aplikasyon pou yon viza imigran.

Sa ka pran anviwon sis mwa pou trete yon aplikasyon HFRP apati lè nou resevwa aplikasyon ou an pou resevwa yon dokiman vwayaj. Tan ki nesesè pou pran yon desizyon sou yon dosye pral depann de pwoblèm ki prezante yo epi si nou bezwen plis prèv. Anplis de sa, pandemi COVID-19 la te afekte operasyon nòmal nou yo, sa gen ladan patnè nou yo aletranje ki ede nan tretman dosye. Sa vle di tretman dosye yo ka pran plis tan ke dabitid.

Demann pou Prèv

Si sant sèvis la jwenn aplikasyon ou an manke prèv ki nesesè yo oswa gen prèv oswa enfòmasyon anplis ki nesesè, sant sèvis la ap voye ba ou yon Demann pou Prèv (Request for Evidence, RFE). Ou dwe bay prèv la, oswa montre prèv la pa disponib epi soumèt lòt prèv nan plas li. Nou ka refize aplikasyon ou an si ou pa reponn RFE a nan entèval tan yo egzije a.

Entèvyou

Tanpri pa eseye pran randevou dirèkteman avèk Anbasad Etazini ki Pòtoprens lan.

NVC ap kontakte ou menm ak benefisyè prensipal la konsènan nenpòt egzijans anplis epi ap pwograme yon entèvyou pou benefisyè a. Nan dat entèvyou a, benefisyè prensipal la ak benefisyè derive yo pral pase entèvyou pou verifye idantite yo ak konfime kalifikasyon yo pou liberasyon kondisyonèl nan kad Pwogram HFRP a.

Si ou bliye dat entèvyou manm fanmi ou an, ou ka kontakte NVC atravè Fòm Ransèyman Piblik li a.

Prepare pou Entèvyou a

Nan dat entèvyou a, benefisyè yo dwe pote:

 • Yon fòm idantifikasyon gouvènman an emèt;
 • Paspò yo;
 • Dokiman orijinal sivil ki jistifye kalifikasyon yo pou pwogram lan, anplis tradiksyon Anglè sètifye dokiman sa yo;
 • Rezilta egzamen medikal yo; epi
 • Yon kopi avi randevou entèvyou pwograme yo a.

Dokiman sa yo dwe prezante bay ofisye a pou revizyon nan dat entèvyou a. Avi randevou pou entèvyou ou te resevwa ki sòti nan NVC a pral gen ladan enfòmasyon anplis sou nesesite pou dokimantasyon benefisyè yo ak enstriksyon sou fason pou jwenn egzamen medikal.

Lwa sou Imigrasyon ak Nasyonalite a ba nou otorite pou itilize diskresyon nou pou otorize liberasyon kondisyonèl pou rezon imanitè ijan oswa enterè piblik. Ayisyen yo ki te komèt krim grav oswa ki pa rive pase verifikasyon antesedan yo p ap otorize pou liberasyon kondisyonèl.

Apre entèvyou a

Benefisyè yo pa ta dwe pran mezi pèmanan - tankou vann oswa achte pwopriyete, kite travay, oswa kite lekòl - jiskaske yo gen dokiman vwayaj liberasyon kondisyonèl yo a nan men yo.

Si vwayaj la apwouve:

 • Pèsonèl anbasad Etazini a pral emèt dokiman vwayaj nesesè bay benefisyè ki Ayiti a. Dookiman vwayaj sa yo pral pèmèt benefisyè a vwayaje Etazini ak mande liberasyon kondisyonèl ak yon ofisye Ladwàn ak Pwoteksyon Fwontyè Etazini nan yon pwen dantre;
 • Benefisyè k ap vwayaje Etazini yo nan kad Pwogram HFRP a dwe fè aranjman ak peye pwòp vwayaj yo; epi
 • Yon fwa yo rive Etazini, benefisyè yo ta dwe aplike pou estati LPR (yon Kat Vèt) osito viza imigran yo a disponib. Gade seksyon Moun ki sou Liberasyon Kondisyonèl Aktyèl yo nan Etazini pou jwenn plis enfòmasyon.

Si vwayaj la pa apwouve:

N ap voye bay demandè a yon notifikasyon ekri ki gen lis benefisyè yo ki pa te apwouve pou vwayaje Etazini.

Si nou refize liberasyon kondisyonèl:

 • Desizyon nou pou refize liberasyon kondisyonèl la final, epi pa gen dwa pou konteste;
 • Si nou te refize liberasyon kondisyonèl pou benefisyè a, li ka toujou kalifye pou tretman viza imigran sou baz Fòm I-130 apwouve ki te depoze nan non li a. Si benefisyè a toujou kalifye pou aplike pou yon viza imigran, li ka fè sa lè viza imigran li a disponib; epi
 • Nan kèk sikonstans, rezon ki fè nou refize liberasyon kondisyonèl la ka lakòz nou anile apwobasyon Fòm I-130 benefisyè a. Si apwobasyon Fòm I-130 lan anile, benefisyè a p ap kalifye ankò pou yon viza imigran. N ap pran desizyon sa yo sou yon baz ka pa ka.

Liberasyon Kondisyonèl pou Rezon Imanitè oswa Enterè Piblik Enpòtan

Moun ki Ayiti ki pa kalifye pou Pwogram HFRP a epi ki gen rezon imanitè ijan oswa enterè piblik enpòtan pou vini nan peyi Etazini ka kalifye pou aplike pou liberasyon kondisyonèl nan kad pwosesis liberasyon kondisyonèl estanda a.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou aplike pou liberasyon kondisyonèl atravè pwosesis liberasyon estanda a, gade paj Liberasyon Kondisyonèl pou Rezon Imanitè oswa Enterè Piblik Enpòtan nou an.

Frè Aplikasyon ak Depans Apwoksimatif ki Lye avèk zafè Tounen yon Rezidan Pèmanan Legal (LPR)

Ou dwe depoze yon Fòm I-131, Aplikasyon pou Dokiman Vwayaj epi peye frè depo a pou chak aplikasyon nan Pwogram HFRP ou soumèt pou yon manm fanmi, oswa aplike pou yon egzansyon frè. Piske frè yo ka chanje, ou ta dwe verifye Tablo frè USCIS anvan ou depoze nenpòt petisyon oswa aplikasyon. Ou dwe kouvri tou tout depans ki lye ak patisipe nan entèvyou nan Pòtoprens, ki gen ladan fè egzamen medikal ak vwayaje pou vin Etazini.

Pou travay nan peyi Etazini, benefisyè Pwogram HFRP yo pral gen pou depoze Fòm I-765, Aplikasyon pou Otorizasyon Travay, (ak peye frè depo a) apre yo rive Etazini. Kandida yo ka kalifye pou mande yon egzansyon frè lè yo soumèt Fòm I-912, Demann pou Egzansyon Frè. Pou enstriksyon, tanpri gade Oryantasyon sou Egzansyon Frè nou an.

Kòm benefisyè pwogram sa a, fanmi ou ta dwe aplike pou estati rezidan pèmanan legal yon fwa viza yo a disponib. Nou prevwa viza pou benefisyè Pwogram HFRP a ap disponib nan entèval de ane apre yo te fin jwenn liberasyon kondisyonèl nan peyi Etazini.

Fanmi ou dwe peye yon frè pou aplike pou estati rezidan pèmanan legal (Kat Vèt). Pou aplike pou yon Kat Vèt, yo dwe depoze Fòm I-485, Aplikasyon pou Enskri pou Rezidans Pèmanan oswa Ajiste Estati, (ak peye frè depo a) yon fwa viza yo a disponib. Pa gen egzansyon frè ki disponib.

Depans total pou jwenn otorizasyon travay ak tounen yon rezidan pèmanan legal si ou fèk jwenn liberasyon kondisyonèl Etazini nan kad Pwogram HFRP a (ki gen ladan depans pou aplikasyon Pwogram HFRP a) koute anviwon $2,210. An konparezon, depans pou yon etranje antre Etazini avèk yon viza imigran se anviwon $665. Yon etranje k ap antre tankou yon imigran gen estati rezidan pèmanan legal epi otorize travay lè li rive, kidonk, pa gen depans anplis ki nesesè pou aplike pou otorizasyon travay.

Nan kèk ka, yon viza imigran etranje ka disponib pandan dosye li a ap trete nan kad Pwogram HFRP a. Nan ka sa yo, li ka kontinye trete pou liberasyon kondisyonèl, oswa ka chwazi DOS trete dosye a pou yon viza imigran. Etranje a ap gen pou peye nenpòt frè ki lye ak pwosesis sa a, epi nou p ap ranbouse frè aplikasyon Pwogram HFRP a.

Tablo ki anba a eksplike frè total w ap peye yo tou depann de kijan ou vini Etazini epi jwenn rezidans pèmanan legal (Kat Vèt).

Si ou vini Etazini:

Epi depoze:

Ak peye:

Depans total

pou chak moun*

Atravè Pwogram HFRP a, epi aplike pou ajiste estati ou

 • Fòm I-131, Aplikasyon pou Dokiman Vwayaj
 • Fòm I-765, Aplikasyon pou Otorizasyon Travay **
 • Fòm I-485, Aplikasyon pou Enskri pou Rezidans Pèmanan oswa Ajiste Estati + byometri ($1,140 + $85)

$575

$410

$1,225

$2,210

Atravè yon Viza Imigran

 • Frè tretman pou viza imigran (pou Fòm I-130 apwouve, Petisyon pou Fanmi Etranje)
 • Frè Revizyon Afidavit Sipò Depatman Eta
 • Frè Imigran USCIS

$325

$120

$220

$665

*Frè yo valab apati 23 desanm 2016, epi yo ka chanje.

** Pa nesesè pou ajiste pou estati rezidan pèmanan legal. Sepandan, si yon benefisyè HFRP swete travay Etazini anvan li jwenn Kat Vèt li, li dwe aplike pou otorizasyon travay diskresyonè.

Depans yo lye ak pakou imigrasyon yo ki dekri nan tablo a pou tounen yon rezidan pèmanan legal epi pa reprezante okenn lòt depans oswa avantaj ki ka asosye avèk liberasyon kondisyonèl oswa estati rezidan pèmanan legal nan peyi Etazini.

Kontèks Pwogram lan

Pwogram HFRP a te kreye nan dat 18 desanm 2014, pou akselere pwosesis regwoupman fanmi yo atravè kanal migrasyon ki san danje, legal ak òdone pou Etazini, ogmante vwa ki egziste pou migrasyon legal ki sòti Ayiti, epi ede Ayiti kontinye retabli apre devastasyon ak domaj li te sibi nan tranblemanntè 12 janvye 2010 la.

Pwoteje Tèt Ou kont Fwod

Li bon pou sonje:

 • NVC pral sèlman kontakte ou alekri epi pral voye korespondans sèlman bay yon adrès ki Etazini. NVC te kòmanse kontakte demandè kalifye yo nan peyi Etazini apati mas 2015. Nenpòt kontak oswa demann ki fèt anvan dat sa a pa te jwenn otorizasyon nou epi pa valab. Tanpri ale sou paj Rapòte Fwod Imigrasyon nou an pou aprann plis sou fason pou rapòte korespondans ki sispèk.
 • USCIS ak Depatman Eta a rekòmande pou ou menm ak manm fanmi ou rete vijilan konsènan posiblite pou gen moun ki di yo se reprenzantan gouvènman epi k ap mande lajan. Moun sa yo, ki souvan rele "magouyè", ka eseye twonpe ou pou fè ou peye yo lè yo ofri pou ede ou depoze aplikasyon pou Pwogram HFRP a. Pou aprann plis sou fwod imigrasyon komen yo ak fason pou rapòte magouyè yo, tanpri ale sou paj Evite Fwod nou an.
 • Sitwèb ki fini ak ".gov" yo se sitwèb ofisyèl gouvènman an. Enfòmasyon sou sitwèb ofisyèl gouvènman Ameriken an ki fini ak ".gov" se sit ki ofisyèl ak kòrèk yo. Adrès imèl ofisyèl gouvènman Ameriken an fini ak ".gov" tou epi nenpòt korespondans ki sòti nan yon adrès ki pa fini ak ".gov" dwe konsidere kòm sispèk.

Lyen ki gen Rapò

Fòm

Last Reviewed/Updated: