Peyi ki Kalifye pou Pwogram TPS lan (Zafè Pwoteksyon Pwovizwa): Ayiti

ATANSYON: Nan dat kite rive 3 oktòb 2018 lan, nan pwosè Ramos, et al v. Nielsen, et al., No. 18-cv-01554 (N.D. Cal. Oct. 3, 2018) (PDF, 1.29 MB), SeksyonTribinal Ameriken pou Seksyon Nò Kalifòni an te anpeche DHS aplike ak egzekite desizyon pou sispann Zafè Pwoteksyon Pwovizwa (TPS) pou peyi Soudan, Nikaragwa, Ayiti ak Èl Salvadò, jouk yo regle dosye sā (“Lòd” oswa “obligasyon”). Nan dat kite rive 31 oktòb 2018 lan, DHS te pibliye yon anons nan Regis Federal an (FRN) pou fè konnen ke pou kounyen an, Pwogram TPS pou Ayiti an pa’p chanje, li rete menm jan an.

Moun ki te resevwa TPS Ayiti epi ke yo te bay dwa pou yo re-enskri yo, kounyen gen Kat  Travay (EAD), Fòm I-94 yo, Dosye Antre/Soti ak Fòm 797 yo,  Anons pou bagay ya’p fè, ansanm ak tout pyès ki gen pou wè ak TPS lan, pa’p chanje pou plis ke si mwa, jouk 22 jiyè 2019.  Moun ki kalifye epi ki gen aplikasyon ka’p tann pou re-enskri, si yo apwouve yo, pral resevwa pyès ki gen pou wè ak TPS tou pandan tout dat li bon an. (Nòt: Epi tou, yon pwolongasyon otomatik ki deja la pou kèk EAD moun ki gen TPS Ayiti yo, ki gen aplikasyon yo kap tann pou re-enskri an, ap kontinye jouk 17 janvye 2019, gade anba lā).

Si lòd tribinal la pa ta chanje apre si mwa ke yo bay lan dat 31 oktòb 2018, FRN, DHS ap bay on lòt FRN apeprè 30 jou [on mwa] anvan 2 avril 2019, k’ap pwolonje otomatikman pyès ki gen pou wè ak TPS yo pou moun ki resevwa TPS Ayiti, pou yon lòt nèf mwa jouk 2 janvye 2020. Moun ki gen TPS Ayiti ki te enskri pou TSP dènye lè te gen enskripsyon an, ki te kòmanse depi 18 janvye 2018 jouk 19 mas 2018, pa bezwen prezante okenn nouvo aplikasyon kounyen an. Moun ki gen TPS ki pa’t enskri kòrèkteman pou TPS dènye lè te gen enskripsyon an, gen pou ranpli Fòm I–821 an, Aplikasyon pou Zafè Pwoteksyon Pwovizwa, epi yo dwe bay on “rezon valab” ki fè ke yo pa’t enskri alè, jan lalwa mande an.  Gade  INA, seksyon 244(c)(3)(C) (moun ki gen TPS ki pa gen okenn rezon valab ki fè yo pa’t enskri yo, nan jan DHS mande an, a’p pèdi TPS li an); 8 CFR 244.17(b) ak jan pou ranpli Fòm I–821.  Si ou te voye fòm nan apre lè re-enskripsyon an, poutèt anons DHS te fè a pou sispann TPS lan pou peyi ou, tanpri eksplike kijan anons sā te boulvese ou, tankou kijan desizyon sā te lakòz ou pa’t re-enskri. Men, si anons pou yo sispann TPS lan pa’t lakòz ou te ranpli fòm nan ta, ou pa dwe mete sa kòm yon rezon. Tanpri sonje pou bay laverite lè w’ap eksplike rezon ou yo.

Si tribinal an pase on dènye lòd ki pi fò pase tout lòt yo, ke pèsòn pa ka fè anyen kont li epi ki aplike anons nan Rejis Federal la, si li jistifye li,  li ka pèmèt ke yo sispann TPS pou Ayiti, DHS ka sispann pyès ki gen pou wè ak TPS anvan dat ke yo te bay lan fini, nan nenpòt lòt anons nan Rejis Federal an lè sā oswa apre. L’ap pran 120 jou [4 mwa] apre dat Tribinal an pase nenpòt ki lòd pou yo sispann pyès ki gen pou wè ak TPS pou moun ki gen TPS Ayiti oswa dat (22 jiyè 2019) ke Sekretè a te bay anvan an pou yo sispann li, kèlkeswa sa ki vini apre a. 

Pou jwenn lòt enfòmasyon, tanpri ale nan FRN.

Anvan, USCIS te pwolonje otomatikman dat sèten kat travay (EADs) yo te bay pou TPS Ayiti jouk 17 janvye 2019. Tanpri, gade seksyon pwolongasyon Kat Travay (EAD) anba lā pou jwenn plis enfòmasyon.

TPS ap Kontinye Jouk:

Tout tan lòd keTribinal an te pran avan an nan Ramos, et al v. Nielsen, et al., No. 18-cv-01554 (N.D. Cal. 3 oktòb 2018) la toujou

Lè re-enskripsyon pou Moun Ki Gen Deja TPS:

18 janvye 2018 - 19 mas 2018

(Nòt:  Si moun nan bay yon “rezon valab” ki fè ke yo pa’t enskri alè, USCIS ap pran yon desizyon sou aplikasyon pou re-enskripsyon an.)

Kat Travay (EAD) Pwolonje Otomatikman Jouk:

17 janvye 2019

Dat ou Rete Ozetazini San ke ou Pa Janm Kite Peyi an Depi:

12 janvye 2011

Dat ou Rete Ozetazini, an shè e an Nos, San ke ou Pa Janm Kite Peyi an Depi:

23 jiyè 2011

Dat pou Kalifye pou TPS:

21 janvye 2010

Dat pou Re-kalifye pou TPS:

23 jiyè 2011

Referans sou Anons nan Rejis Federal:

83 FR 2648

83 FR 54764

Pwolongasyon Otomatik pou KatTravay (EAD)

USCIS te pwolonje otomatikman dat sèten kat travay (EAD) yo te bay pou TPS Ayiti jouk 17 janvye 2019. Si ou gen TPS Ayiti ak yon EAD ki baze sou TPS ou, kounye EAD ou lan ka bon jouk 17 janvye 2019, si EAD ou gen ladan kòd A12 oswa C19, ou pa resevwa nouvo EAD ou lan, epi:

  • EAD ou lan te ekspire 22 janvye 2018, epitou ou te aplike pou yon nouvo EAD pandan dènye lè pou te re-enskri an; oswa
  • EAD ou lan te ekspire 22 jiyè 2017, epi ou te aplike pou yon nouvo EAD nan 24 me 2017 oswa apre dat sā.

Ou ka kontinye sèvi ak EAD ou genyen kounyen an kòm prèv ke ou gen dwa travay jouk 17 janvye 2019.  Poutèt ou gen yon aplikasyon EAD k’ap tann, USCIS te voye ba ou pa lapòs yon papye kòm Prèv ke yo Kontinye ba’w Dwa pou Travay, ki se yon lòt prèv ke yo pwolonje otomatikman EAD ou lan jouk 17 janvye 2019, pou montre patwon ou. Si lan semèn 22 jiyè 2018 lan, ou pa’t resevwa papye kòm Prèv ke yo Kontinye ba’w Dwa pou Travay lan, tanpri rele USCIS nan nimewo 202-272-8377 oswa nan nimewo Sant Kontak USCIS lan. Jouk ou resevwa papye kòm Prèv ke yo Kontinye ba’w Dwa pou Travay lan, ou ka bay patwon ou EAD ke ou gen kounyen an ak nòt sā jouk 17 janvye 2019.

Si USCIS apwouve aplikasyon ou pou re-enskri pou TPS epi si ou te aplike pou yon nouvo EAD, w’ap resevwa yon nouvo EAD ki gen dat ekspirasyon 22 jiyè 2019.

Last Reviewed/Updated: