مشروطې اجازې (Parole) لپاره د متحده ایالاتو د تابعیت ورکولو او کډوالۍ خدمتونو ادارې (USCIS_Pashto) ته د غوښتنو په اړه افغانانو لپاره معلومات:

شالید:

که چېرې تاسې له متحده ایالاتو څخه بېرون یاست، تاسو ښايي د عاجلې بشري یا د اړینې عامه ګټې د لاملونو پر بنسټ، د یوې مؤقتې مودې لپاره، متحده ایالاتو ته د داخلېدلو د مشروطې اجازې (Parole) غوښتنه وکړئ. د متحده ایالاتو د تابعیت ورکولو او کډوالۍ خدمتونو اداره USCIS د قضیې – پر – قضیې پر بنسټ د داخلېدلو مشروطه اجازه (Parole) ورکوي او په داخل کې د اوسېدلو موده تعینوي. په داسې حال کې چې دغه مشروطه اجازه (Parole) په متحده ایالاتو کې د قانوني شتون اجازه ورکوي، دا د کډوالۍ حیثیت نه ورکوي او نه هم قانوني دایمي اوسېدنې یا د کډوالۍ کوم بل قانوني حیثیت ترلاسه کولو ته لار هواروي. که چېرې تاسو د داخلېدلو مشروطه اجازه (Parole) ترلاسه کړئ، تاسو به د منل کېدلو لپاره غوښتونکي پاتې شئ او که چېرې مستحق یاست، ښايي په متحده ایالاتو کې د قانوني حیثیت لپاره غوښتنه وکړای شئ.

که چېرې تاسو په افغانستان کې یاست، ښايي پخپله یا کوم بل څوک تاسو لپاره د مشروطې اجازې (Parole) غوښتنه وکړي. سره له دې، دا چې په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت بند دی او په افغانستان کې ټول قونصلي خدمتونو ځنډېدلي دي، تاسو ښايي اړ شئ چې زمونږ له لورې د مشروطې اجازې (Parole) تر تصدیق مخکې د پروسې پرمخ بیولو لپاره کوم درېیم هېواد ته سفر وکړئ. که چېرې مونږ پرېکړه وکړو، چې تاسو د مشروطې اجازې (Parole) لپاره مستحق یاست، مونږ به تاسو ته خبر درکړو، چې زمونږ له لورې ستاسو د مشروطې اجازې (Parole) د غوښتنې تر بشپړ پروسس مخکې، تاسو باید له افغانستان څخه بیرون د متحده ایالاتو کوم سفارت یا قونسلګرۍ ته ورشئ. 

په اضافي پروسس کې به ستاسو د ګوتو د نښو اخیستل او اضافي معاینه ګډون ولري. مونږ ښايي له تاسې وغواړو چې زمونږ له لورې د داخلېدلو د مشروطې اجازې (Parole) تر تصدیق مخکې، پخپل لګښت د بورد د یوه ډاکټر په وسیله طبي معاینات ترسره کړئ. په داسې حال کې چې مونږ هڅه کوو، د مشروطې اجازې (Parole) ټولې عاجلې غوښتنې په چټک ډول پر مخ بوځو، دغه پروسه ښايي څو میاشتې وخت ونیسي. که چېرې تاسو د مشروطې اجازې (Parole) د یوه پیاوړي ګټه وړونکي په حیث د اضافي پروسس لپاره کوم درېیم هېواد ته سفر وکړئ، تاسو باید هلته د څو میاشتو تېرولو لپاره چمتو اوسئ.

وړتوب:

د متحده ایالاتو د تابعیت ورکولو او کډوالۍ خدمتونو اداره USCIS ښايي د عاجلو بشري یا د اړینې عامه ګټې د لاملونو له مخې افرادو لپاره د قضیې – پر – قضیې پر بنسټ د داخلېدلو د مشروطې اجازې (Parole) په ورکولو کې له احتیاط څخه کار واخلي، چې د یوې مؤقتې مودې لپاره متحده ایالاتو ته راشي.

څه ډول غوښتنه کولای شو:

هر څوک کولای شي چې د فورمه آی - 131 د سفر اسنادو لپاره غوښتنليک، په ډکولو سره، د ځان یا د بل فرد په استازیتوب د مشروطې اجازې (Parole) لپاره غوښتنه وکړي. لطفا په دې اړه معلوماتو لپاره چې خپل غوښتنلیک په کومه پته د برېښنالیک له لارې واستوئ، زمونږ دفورمه آی – 131 لپاره د ډکولو پتې د ”بشري مشروطه اجازه (Parole) “ برخه وګورئ. په فورمه آی – 131کې باید د ډکولو تطبیقېدونکی فیس یا د فیس د معاف کولو غوښتنه ګډون ولري فورمه آی – 912 دفیس معاف کولو غوښتنه او یا هم د لیکلې غوښتنې څخه استفاده وکړي). د فیس معاف کولو د فورم ډکولو په اړه اضافي معلومات په اړه د متحده ایالاتو د تابعیت ورکولو او کډوالۍ خدمتونو USCIS وېبپاڼه ووینئ. د کورنۍ هر غړی باید په جلا ډول یوه فورمه I – 131(Form I-131)ډکه کړي. سره له دې، که چېرې وغوښتل شي، تاسو ښايي ټولې یو ځای په یوه پاکټ کې وسپارئ.

که چېرې تاسو د فیس د معافۍ غوښتنه کوئ، تاسو باید یوه فورمه I – 912 ډکه کړئ یا د کورنۍ اړوند هغو ټولو غوښتنلیکونو لپاره د فیس د معاف کولو یوه لیکلې غوښتنه وکړئ، چې په یوه وخت مو ډک کړي وي. د فیس د معافۍ غوښتونکی هر فرد باید فورمه I – 912 یا د فیس د معافۍ لیکلې غوښتنه لاسلیک کړي. که چېرې تاسو و نه توانېږئ، چې وښایاست د فیس ورکولو وړتیا نه لرئ، تاسو یې باید په تفصیلي ډول تشرېح کړئ. د متحده ایالاتو د تابعیت ورکولو او کډوالۍ خدمتونو ښايي د فیس د معافۍ لپاره د ملاتړو اسنادو په نه شتون کې ستاسو غوښتنه ومني البته که چېرې تاسو یې په تفصیلي ډول تشرېح کړئ یا د فیس د معافۍ لپاره په کوم بل ډول مستحق وپېژندل شئ.

تاسو باید د مشروطې اجازې (Parole) له هرې غوښتنې سره یوه فورمه آی - 134 د ملاتړ اقرار او ملاتړي اسناد یو ځای کړئ. دغه فورمه د مالي ملاتړ کوونکي ثبوت دی، چې په متحده ایالاتو کې د مشروطې اجازې (Parole) غوښتونکي له مالي ملاتړ سره یې موافقه کړي وي. دا ښايي څو مالي ملاتړ کوونکي، ګټه وړونکی د خپل ځان مصرف منونکی وي یا یوه اداره د مشروطې اجازې (Parole) د غوښتونکي مالي ملاتړ ومني او د دې لپاره فورمه I – 134 وسپارل شي. که چېرې یوه اداره د مشروطې اجازې (Parole) د غوښتونکي مالي ملاتړ ومني، د مشروطې اجازې (Parole) له غوښتنې سره باید د نوموړې ادارې له لورې یو لیک مل وي البته که چېرې د ادارې کوم کارکوونکی نه شي کولای چې فورمه I – 134 ډکه کړي.د مشروطې اجازې (Parole) د مودې پر مهال د ملاتړ اړوند معلوماتو کې باید د ګټه وړونکي هر ډول ځانګړې اړتیاوې وښودل شي. له متحده ایالاتو څخه بیرون افرادولپاره بشري یا د اړینې یا د عامه ګټې مشروطې اجازې (Parole) وېبپاڼه ووینئ (”د یوه مالي ملاتړ کوونکي اړتیا“ برخه)

دا اړینه ده چې د ګټه وړونکي د اړیکې معلومات (برېښنالیک پته، د ټلیفون شمېره او فزیکي پته) باید د مشروطې اجازې (Parole) په غوښتنلیک کې ګډون ولري، که هغه د فورمه I – 131 تطبیقېدونکې برخه کې وي یا په کوم اضافي مل سند کې، او د اړیکو په معلوماتو کې د هر ډول بدلون راتلو سره د متحده ایالاتو د تابعیت ورکولو او کډوالۍ خدمتونو ادارې ته خبر ورکړل شي. کله چې ګټه وړونکی داسې یوه بل هېواد ته پخپلو امکاناتو په تګ وتوانیږي، چې هلته د متحده ایالاتو سفارت یا قونسلګري موجوده وي، په سمدستي ډول باید د متحده ایالاتو د تابعیت ورکولو او کډوالۍ خدمتونو ادارې ته د دې برېښنالیکHumanitarianParole@uscis.dhs.govله لارې خبر ورکړي.

د مشروطې اجازې (Parole) هر غوښتونکی هڅول کیږي، چې د بشري یا د اړینې عامه ګټې د مشروطې اجازې (Parole) غوښتنو د ځانګړو ډولونو لپاره د ثبوتونو په اړه لارښونه ولولي. د هغه ثبوت په ډېر پام سره بیاکتنه مهمه ده، چې مشروطې اجازې (Parole) لپاره د غوښتنې د ملاتړ په توګه اړینه وي. په پیل کې د ټولو اړینو اسنادو او ثبوت سپارل، د متحده ایالاتو د تابعیت ورکولو او کډوالۍ خدمتونو ادارې ته فرصت ورکوي چې ستاسو غوښتنلیک په چټک او اغېزمن ډول پر مخ بوځي. مشروطې اجازې (Parole) لپاره د وړتوب په اړه اضافي معلوماتو او د بشپړولو په اړه د لارښوونو لپاره، لطفا د متحده ایالاتو د تابعیت ورکولو او کډوالۍ خدمتونو ادارې له متحده ایالاتو څخه بیرون افرادو لپاره بشري یا د اړینې عامه ګټې مشروطه اجازه (Parole) وېبپاڼه ووینئ.

متحده ایالاتو ته تر رارسېدلو وروسته:

مشروطه اجازه (Parole) د کډوالۍ کوم قانوني حیثیت نه دی او نه هم د کډوالۍ قانوني حیثیت ترلاسه کولو ته لار هواروي. تاسو باید متحده ایالاتو ته تر رسېدلو وروسته ځینې اضافي چارې ترسره کړئ څو باوري شي چې په متحده ایالاتو کې ستاسو د مشروطې اجازې (Parole) د قانوني مودې له پای ته رسېدلو وروسته هم هلته په قانوني ډول پاتې شئ. په متحده ایالاتو کې ستاسو د اوسېدنې پر مهال په قانوني شتون ساتلو کې پاتې راتګ، تاسو د کډوالۍ له جدي ستونزو سره مخ کولی شي.

 

د کډوالۍ د پروسس او د کډوالۍ د ځانګړو وېزو په اړه اضافي معلومات:

هغه افغانان چې د نژاد، مذهب، ملیت، د ځانګړې ټولنې غړیتوب یا سیاسي نظریې لامله ځورېدلي وي یا له ځورېدلو وېرېږي، ښايي په متحده ایالاتو یا بل هېواد کې د مېشتېدنې لپاره مستحق وي او مشوره ورکول کیږي، چې د بیا ځای پر ځای کېدنې لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنرۍ ته مراجعه وکړي.

د متحده ایالاتو د کډوالو د منلو پروګرام (USRAP) ته د لاسرسي په اړه اضافي معلوماتو لپاره، د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو منلو پروګرام وېبپاڼه ووینئ. د بهرنیو چارو وزارت لږه موده مخکې د کډوالو د منلو پروګرام ځانګړو افغانانو لپاره د دویم لومړیتوب ټاکنه اعلان کړې وه، دا هغه افغانان دي، چې د متحده ایالاتو له حکومت، د متحده ایالاتو د حکومت له مالي ملاتړه برخمنو پروګرامونو یا پروژو او یا د متحده ایالاتو له نادولتي مؤسسو او رسنیو سره یې کار کړی وي.

د متحده ایالاتو حکومت هغو افغانانو لپاره د وېزو د غوښتنلیکونو پروسس ته ژمن ده، چې ښايي د کډوالو د ځانګړې وېزې (SIV) مستحق وي. د کډوالو ځانګړې وېزې لپاره د مستحق کېدلو په اړه لا زیاتو معلوماتو لپاره، لطفا د بهرنیو چارو وزارت وېبپاڼې هغو افغانانو لپاره د کډوالۍ ځانګړې ویزې (SIV) جې د متحده ایالاتو د حکومت له لوري یا یې په استازیتوب ګومارل شوي وو ته مراجعه وکړئ.

Last Reviewed/Updated: